Twee nieuwe leden in Hilversum

De gemeente Hilversum beleefde op 27 juli de doop van Bert van Bemmel en Martin de Koning. Het was niet alleen een snikhete sabbat, maar vooral een hartverwarmende.

Welkom H'sum DSC02237

Al een tijd hadden Bert en Martin het verlangen om gedoopt te worden. Beiden hadden afzonderlijk al een zoektocht achter de rug naar geestelijke rust. Na een crisismoment kwam één van beiden een vriend tegen die hem attent maakte op diverse tvstations van de Adventkerk. Vanaf dat moment nam het leven van Bert en Martin een definitieve en positieve wending. In de meer dan anderhalf jaar dat ze de adventgemeente in Hilversum bezochten en regelmatige bijbellessen van ds. Ton Steens, ontstond het verlangen om deel te worden van de adventfamilie.

Eerdere doopdiensten in Hilversum inspireerden hen zich bij de volgende gelegenheid te laten dopen. Op 27 juli was het zover! De kerk was vol familie, vrienden en geloofsgenoten.

Welkom H'sum DSC02250

In hun persoonlijk getuigenis vertelden zij hoe blij ze waren om de enige weg te hebben gevonden die hun rust en vrede heeft gegeven.

Ds. Steens, die de doop verrichtte, sprak in zijn overdenking n.a.v. Micha 7:8 en Efeziërs 5:7-9. In benarde omstandigheden kan het uitvallen van het licht tot paniek leiden. In spirituele zin is het Licht van de wereld, Jezus Christus, degene die ons voor paniek kan behoeden. Hij is – ook in nood – onze steun, onze schuilplaats. Het door de Rwandese zanggroep gezongen lied ‘Jesus is all’ sloot hier goed bij aan. Ook de twee liederen die Lince Simbolon met haar prachtige stem vertolkte, ‘Amazing Grace’ en ‘Lord I’m coming home,’ inspireerden bezoekers en leden.

Deze sfeervolle doopdienst werd afgerond met een gezellig samenzijn in bomvolle benedenzaal.

Doopdienst in Leiden

Welkom Leiden IMG_2738

Het was echt feest in gemeente Leiden! Nadat Maria Reyes een lange levensweg had afgelegd, zowel letterlijk als figuurlijk, werd zij op 15 juni gedoopt.

Maria komt uit Peru en heeft hier in Nederland haar Leo maar vooral ook haar Hemelse Vader gevonden. Door een aangeboden gospel CD en doordat ze ging zoeken op het internet vond zij Jezus alsook de Adventkerk. Haar Spaanse Bijbel wordt veelvuldig gelezen en sprekers op het internet blijven haar inspireren. Ze heeft haar thuis gevonden in de gemeente Leiden. Verder lezen

Neem je matras ….

A3_Poster_Succes_VerzekerdOver 3 weken zal het als elk jaar weer een enorme drukte van jewelste zijn op Oud-Zandbergen of beter gezegd wat ik nog altijd Katimavik noem: dé plaats waar ‘oude’ vrienden elkaar ontmoeten. In het thema Succes Verzekerd zal het openingskamp gebaseerd zijn op de bijbeltekst Romeinen 8: 37 en 38:

Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

De muziek rondom de zangsessies zal verzorgd worden door 2 praisebands, te weten die van Zwolle en van Het Kompas. De overdenkingen zijn in handen van ds. Duco Kerssen. (Predikant van o.a. Rotterdam-Zuid een echte adventistische buurtkerk, die met succes de omgeving weet te bereiken.) Er zal allerlei eten zijn vanuit diverse delen van de wereld tijdens het sabbatsdiner op zaterdagmiddag. We beginnen met Ghanese soep en eindigen met Hollandse Vlaflip. Natuurlijk zijn er nog meer gerechten en ook een ‘special cool drink’!

Ik hoop vele jongeren te zien en met een variant op Markus 2 : 12 is mijn uitnodiging aan hen: “Neem je matras of je luchtbed mee en kom beleven wat Jezus voor jou gedaan heeft en dat jouw succes verzekerd is.” Kom God verheerlijken, zingende als de mensen, die de verlamde op zagen staan en zongen: Zo iets hebben wij nog nooit gezien!

Tot 13 en 14 en 15 september.

Hans Ponte,
jeugdsecretaris

Stand van Zaken Uniebesluiten

In Advent 5 stond de eerste aanzet tot het beleid van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten voor 2013-2017. Dat artikel wordt in delen ook hier gepubliceerd. Dit is deel 3 (lees ook deel 1 en deel 2).

In het congres van 2012 hebben de afgevaardigden van de gemeentes een aantal besluiten genomen. Deze besluiten worden in de komende vijf jaar uitgevoerd. De uitvoering van alle besluiten komt terug in het beleidsplan, maar hierbij enkele besluiten die uitspringen.

Beleidsplan 2013-2017 snel maken

Dit artikel is de eerste grote stap om het beleidsplan te communiceren aan alle leden in Nederland. In grote lijnen was het beleidsplan afgerond in mei 2013. Na de zomer zal het bekend worden gemaakt aan alle leden.

Zorgen dat niet-heteroseksuelen zich veilig voelen in de kerk

De werkgroep Veilige Kerk heeft deze opdracht meteen naar zich toegetrokken. In het voorjaar zijn ds. Tom de Bruin en ds. Jurriën den Hollander bij een internationale training geweest over dit onderwerp. In de zomer van volgend jaar zal hierover een training zijn voor alle predikanten. Daarna zullen trainings- en informatiebijeenkomsten worden georganiseerd voor ouderlingen, diakenen en jeugdleiders.

Aandacht schenken aan de participatie van mensen met een beperking of chronische ziekte

Als kerk hebben we soms geen oog voor deze doelgroep. In het najaar wordt een werkcommissie in het leven geroepen die zich zal buigen over deze problematiek. Internationaal wordt dan meegedaan met de Special Needs Advisory van de Trans-Europese Divisie.

 Aandacht voor anderstaligen

Aandacht voor anderstaligen is al jaren een speerpunt van de Nederlandse Adventkerk. Een aantal jaren was er een Antilliaanse predikant in Nederland aan het werk. Nu er Papiamentssprekende predikanten van eigen bodem aan het werk zijn in Nederland, zullen we ons blijven richten op andere taalgroepen: Ghanees, Portugees, Spaans, Russisch, Indonesisch, etc.

Binnen een jaar een grondige studie van het bestuursmodel van het kerkgenootschap presenteren

Het bestuur is meteen begonnen met een studie van het bestuursmodel. In de komende maanden zullen de eerste vruchten van deze studie gepresenteerd worden. In dit traject wordt ook gesproken over de rol van de predikant, gezien de steeds groter wordende gemiddelde hoeveelheid leden en gemeentes per predikant.

Nieuw lesmateriaal jeugd

De jeugd houdt van snel, overzichtelijk en kort. Ouders willen weten waar de jeugd mee bezig is. Deze wensen zijn de basis van de volgende plannen: er komt weer een papieren versie van het jeugdlesboekje als onderdeel van het volwassenlesboekje.Dit materiaal wordt nieuw, snel, kort, eigentijds. Maar dat is niet alles. Er komt ook een digitale versie zodat jongelui de les via hun telefoon of tablet kunnen maken.

Commissie Onroerende Zaken benoemen

In het voorjaar van 2013 is de Commissie Onroerende Zaken in het leven geroepen. Haar eerste opdracht: advies geven over de toekomst van het landgoed Oud Zandbergen. Eind dit jaar wordt het advies verwacht. De commissie zal ook adviseren over de kerkgebouwen van gemeentes.

Gelijkheid van man en vrouw in de kerk implementeren

Tijdens het uniecongres was het heel duidelijk dat dit een gecompliceerd en belangrijk onderwerp is. Gelijkheid van man en vrouw is een basiswaarde van de kerk, maar we willen ook het traject van de wereldkerk steunen. In mei heeft het Algemeen Kerkbestuur besloten dat vrouwelijke predikanten in Nederland gelijkwaardig ingezegend worden.

Investeren in optimisme, dienstbaarheid en levenskwaliteit

In Advent 5 stond de eerste aanzet tot het beleid van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten voor 2013-2017. Dat artikel wordt in delen ook hier gepubliceerd. Dit is deel 2 (lees deel 1 hier).

Trots

Adventisten hebben een sterke band met hun kerk. In een recent onderzoek zagen we grote loyaliteit van de leden aan hun kerk, maar ook verschillen tussen de leeftijdsgroepen. Maar, dat je een band hebt met iets betekent niet automatisch dat je wilt dat anderen ook een band hebben. Een band is niet genoeg, elk adventist zou trots op zijn of haar kerk moeten zijn!

Daarom willen we in de komende tijd extra investeren in drie dingen die mensen vandaag de dag nodig hebben. Drie dingen die van nature deel zijn van het adventisme: optimisme, dienstbaarheid en levenskwaliteit. In een wereld van crisis, waar duizenden hun vertrouwen in systemen en overheden verloren hebben, biedt God optimisme. In een wereld waar de gewone persoon alleen aan zichzelf denkt, zijn wij dienstbaar. In een wereld vol ziekte, zorgen en stress, een wereld waar velen de zin van het leven niet zien, biedt het adventisme levenskwaliteit.

Als wij investeren in optimisme, in dienstbaarheid en in levenskwaliteit verbeteren wij onze relatie met God, met elkaar en met de mensen buiten de kerk. Wij zullen dichter naar God groeien en een echtere relatie met hem hebben. Wij zullen een betere geloofsgemeenschap zijn. Wij zullen getuigen in een betekenisvollere manier aan alle mensen in Nederland. Dit doen we allemaal door een drietal waarden te benadrukken die ten grondslag liggen aan het adventisme.

In de komende jaren zal alles wat het landelijk bureau doet en organiseert één uitgangspunt hebben: de leden in Nederland toerusten om beter in staat te zijn te investeren in optimisme, dienstbaarheid en levenskwaliteit.

Kernwaarden

Drie waarden

Optimisme

Optimisme vloeit voort uit de zekerheid dat we geredde mensen zijn en priesters van het koninkrijk mogen zijn. Door dit zelfbewustzijn gaan we ons anders gedragen. We geloven dat dingen anders kunnen en dat we in staat zijn om grenzen te verleggen.

Dienstbaarheid

Vanuit dit nieuwe zelfbewustzijn zijn we gericht op mensen binnen en buiten de kerk. Zorg voor de gemeente, maar ook voor mensen daarbuiten. Zorg waarbij niemand wordt buitengesloten. Zo zullen wij dienstbaar zijn voor de mensen om ons heen. Dat maakt het verschil waardoor mensen ons zien.

Levenskwaliteit

Vanuit het geloof krijgt de zin van het leven een nieuwe betekenis: een toekomstvisie maar ook ethische principes. Het geeft ook richting aan de onderlinge omgang, de betrokkenheid van mensen maar ook ruimte om respectvol met elkaar om te gaan. Verantwoord omgaan met Gods schepping, oftewel het milieu en het nadenken over verspilling horen daarin ook een plaats te krijgen. Tenslotte volgt vanuit een holistische visie ook aandacht voor een gezonde leefwijze.