‘Andersgelovigen kunnen je verrijken en inspireren’

Het is inmiddels traditie om drie keer per jaar een Vesperdienst te organiseren in het Witte Kerkje in Huis ter Heide. Op sabbat 29 februari was het al weer de achtste keer. De vesperdiensten zijn altijd gevarieerd en worden daarom zo gewaardeerd door de bezoekers. Naast een inhoudelijke overdenking is er ook ruimte voor gebeden, samenzang en enkele optredens van het Vesperkoor. Deze middag stromen de eerste bezoekers al ruimschoots voor aanvang de kerk binnen. Het Vesperkoor onder leiding van Peter Dingemanse oefent nog één keer enkele liederen. De buien zijn verdreven en verwarmende zonnestralen dringen het kerkje binnen. Stipt om 16.00 uur opent ds. Wim Altink de dienst.

UITDAGEND THEMA

Het thema is uitdagend: Ruimte geven aan wie anders gelooft. Voorganger deze middag is Rudy Van Moere, emeritus hoogleraar en emeritus predikant. Hij had één duidelijke boodschap over het thema: geef elkaar de ruimte en leer van anderen. Enkele bijbelse verhalen getuigen daar ook van. Zoals de profeet Elisa omging met Naäman. Elisa gebruikt geen oorlogstaal, maar zegt verzoenend tegen Naäman: ga in vrede. ‘Elisa gebruikt hier het gezonde verstand’, aldus Van Moere. En dat is een goede houding benadrukt hij, ook in de kerk. ‘Welke voorwaarden stellen we aan nieuwkomers in de kerk? Minimale of maximale eisen? Het gezond verstand zegt hier te kiezen voor het minimale zodat nieuwelingen in de kerk leren met ons te leven om zo te groeien in het geloof.’ Hij gaf nog een ander voorbeeld. Toen Mozes met het volk Israël door de woestijn trok, wilde hij juist iemand van buiten meenemen. Dit was de midjaniet Chobab die een expert was in het opzetten van tenten. Eigenlijk een hele praktische keuze.   

‘de wereld is het huis waarin we wonen’

Verder wees Van Moere op het belang van empathie en begrip voor elkaar. En hoe is je houding als je in contact komt met iemand die anders gelooft? Hij haalde Hans van Westrhenen aan die verschillende functies in en buiten de kerk heeft bekleed en helaas op 26 februari overleed. Deze zei ooit: ‘De wereld is het huis waarin we wonen’. Rudy Van Moere gaf toe dat hij hier eerst aan moest wennen, omdat hij net van het seminarie in Genève kwam. ‘Dan zit je eigenlijk op een hele hoge berg. Pas later is deze uitspraak onderdeel van mijzelf geworden.’ Hij riep iedereen op niet te leven vanuit angst voor de ander. ‘Angst is een slechte raadgever. Wees niet bang voor kennis van de ander buiten ons huis. Mensen ontmoeten die anders geloven is verrijkend en inspirerend.’

Van Moere gaf zelf voorbeelden uit zijn eigen leven. Zo kwam hij in aanraking met rabbijn Yehuda Aschkenazi. Hij kreeg drie jaar lang elke week vier uur les van deze rabbijn. ‘Ik werd diep geraakt door Aschkenazi. Hij overleefde Auschwitz, bleef geloven en sprak over God. Dan gebeurt er wel iets met je.’ 

Voldoende stof om na afloop van de vesperdienst met elkaar van gedachten te wisselen. Onder het genot van een kopje koffie of thee werd dat volop gedaan. Er was meteen ook de gelegenheid even bij te praten, want veel bezoekers aan de diensten kennen elkaar goed. De volgende dienst is sabbat 16 mei. Voel je welkom!  

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.