ALMELO

BESTUURSSAMENSTELLING

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Hoofd diaconie
  • Hoofd Kindersabbatschool
  • Ouderlingen
  • Hoofd Sabbatschool
  • Jeugdleider
  • Hoofd Gemeentegroei en –opbouw

ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI:                        Gemeente Almelo
RSIN:                                     002690627
Adres:                                   Oude Deldenseweg 2
Postcode:                              7601 RJ
Plaats:                                   Almelo
Contactgegevens:               030 – 6939375

DOELSTELLING

De missie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is bepaald in haar statuten:

Het kerkgenootschap verkondigt, levend uit Gods genade, de bevrijdende boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Het kerkgenootschap roept daarbij op tot verering van God, tot naleving van zijn geboden en tot zorg voor de medemens, zoals verwoord in de Bijbel. Het kerkgenootschap getuigt in verkondiging en dienst van de spoedige wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde (Openbaring 14:6-14).

BELEIDSPLAN
BELONINGSBELEID
VERSLAG ACTIVITEITEN
STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN EN TOELICHTING

Toelichting baten & lasten 2022 en begroting 2023 gemeente Almelo
Het jaar 2022 stond financieel gezien vooral in het teken van de fluctuerende gas en elektra kosten. Ook zijn er bij verschillende departementen minder uitgaven geweest dan begroot. Voor het onderhoud van het gebouw is aanzienlijk minder uitgegeven, toch is er veel gedaan en zijn zaken uit eigen middelen van leden beschikbaar gesteld. Ten opzichte van de begroting zijn ook de inkomsten hoger uitgevallen. Voor 2023 verwachten we voortzetting van deze trend en zal het jaar positief worden afgesloten.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.