Weten wat je gelooft

Adventisten hebben 28 geloofspunten afgesproken waar ze samen voor staan. Sommige geloofspunten komen regelmatig aan de orde in de kerk, andere wat minder. Advent bespreekt elke keer een paar geloofspunten. Zodat ze ons weer helder voor de geest staan. En zodat we weten wat we geloven. Dit keer geloofspunt 9 en 10: Het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus en De ervaring van redding.

Het leven, de dood en de opstanding van Christus

Jezus was volmaakt gehoorzaam aan Gods wil. Door Jezus’ leven, lijden, dood en opstanding zorgde God voor de enige manier die de zonde van de mens teniet kon doen. Mensen die in geloof Jezus’ verzoening aanvaarden, ontvangen eeuwig leven. Door Jezus’ offer begrijpt de hele schepping de oneindige en de heilige liefde van de Schepper nog beter. Deze volmaakte verzoening stelt de rechtvaardigheid van Gods wet en zijn genadevolle karakter overtuigend vast, want het veroordeelt onze zonde en geeft ons tegelijkertijd vergeving. Jezus stierf in de plaats van elk mens en doet zo elke zonde teniet. Zijn dood was verzoenend en transformerend. De lichamelijke opstanding van Jezus toont Gods overwinning op de krachten van het kwaad. Dit verzekert iedereen die de verzoening aanvaardt van de uiteindelijke overwinning op zonde en dood. Deze opstanding kondigt de heerschappij van Jezus Christus aan, voor wie iedereen, in de hemel en op de aarde, zal buigen.

Jezus is zo belangrijk dat wij twee geloofspunten hebben over hem. Geloofspunt 4, ‘God, de Zoon’, hebben we al besproken in Advent 3 van 2016. Als je die uitgave niet meer bij de hand hebt, is deze uiteraard altijd te vinden op adventist.nl. Geloofspunt 4 richt zich meer op wie Jezus is, geloofspunt 7 richt zich vooral op wat Jezus gedaan heeft, doet en zal doen. Kortgezegd: Jezus heeft voor eens en altijd het kwaad overwonnen. Het kwaad is een groot probleem, niet alleen in het leven van elk van ons, maar ook voor het hele universum. Gods schepping hoort een goede schepping te zijn en kan daarom geen kwaad laten bestaan. De oplossing voor het kwaad was het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus. God stuurde zijn enige zoon om als offer voor het kwaad te dienen en met dit grote offer toonde God zijn ware aard: God is liefde.

De dood van Jezus was een dubbele overwinning. Aan de ene kant liet God zien dat kwaad absoluut onacceptabel was, hij sprak zijn oordeel erover uit. Aan de andere kant werd ook duidelijk dat God vergevingsgezind is, hij stelde redding vast voor iedereen die dat wil accepteren. De opstanding van Jezus, die wij vieren met Pasen, was het teken van Gods overwinning. God werkt niet met theorieën of abstracte ideeën. Jezus stond echt op uit de dood en wij kunnen en zullen, net als net als Jezus, echt opstaan uit de dood als hij terugkomt.

De ervaring van de redding

In oneindige liefde en genade maakte God Christus—die geen zonde gekend heeft—voor ons tot zonde. Zo konden wij door Christus rechtvaardig worden voor God. Geleid door de heilige Geest beseffen wij onze tekortkomingen en erkennen we onze zondigheid. Wij hebben berouw over onze overtredingen en oefenen geloof in Jezus als Christus en Heer, als plaatsvervanger en voorbeeld. Dit reddende geloof komt door de goddelijke macht van het Woord en is het geschenk van Gods genade. Door Christus worden wij gerechtvaardigd, aanvaard als kinderen van God en bevrijd van de heerschappij van de zonde. Door de Geest worden wij opnieuw geboren en geheiligd. De heilige Geest vernieuwt onze geest, schrijft Gods wetten van liefde in ons hart en geeft ons de kracht om een heilig leven te leiden. Wanneer wij in hem blijven, krijgen we deel aan de goddelijke natuur en kunnen wij zeker zijn van redding, nu en in het oordeel.

Door de heilige Geest worden wij veranderd in betere mensen

Heel nauw samenhangend met het geloofspunt over Jezus’ dienstwerk is dit geloofspunt. Het legt ons uit wat onze kant van het verhaal is. Jezus heeft geleefd, is gestorven, en leeft weer … en wij dan? Elk van ons moet kunnen zien dat wij dagelijks met het kwaad te maken hebben. Nare dingen gebeuren, en we schieten tekort om aan Gods idealen te voldoen, wij noemen dit allemaal zonde. Als wij weten dat we tekortschieten en we weten dat met Jezus het kwaad overwonnen is, dan rest ons maar één ding: met berouw Jezus aanvaarden.
Jezus neemt de plaats in van iedereen die gelooft in hem. Dat betekent dat wij niet geoordeeld worden op grond van ons gedrag, maar op grond van Jezus’ gedrag. Wij zijn heilig verklaard omdat Jezus heilig is. Tegelijkertijd werkt het geloof in Jezus op ons hart. Door de heilige Geest worden wij veranderd in betere mensen. Niet zodat wij de redding verdienen, maar zodat wij dichter naar God toe kunnen groeien en mensen kunnen laten zien wie God daadwerkelijk is.

Deze twee geloofspunten vormen samen de kern van het hele evangelie; dezelfde kern die wij vaak citeren uit Johannes 3. We denken dan meestal alleen aan vers 16, maar de volgende verzen zijn, wat mij betreft, nóg mooier. De Bijbel in Gewone Taal vat het evangelie heel mooi samen: ‘Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven. God heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te redden. Niet om hen te veroordelen. Want wie in de Zoon gelooft, zal niet veroordeeld worden’ (Johannes 3:16–18).

Meer weten

Meer weten over de geloofspunten? Het bekende boek van dr. Reinder Bruinsma, Wat zevendedags-adventisten geloven, is in een nieuw jasje gestoken. Het boek is volledig in kleur en behandelt de in 2015 herziene geloofspunten. Te koop bij het servicecentrum voor slechts €5,95.

Dit stuk is geschreven door dr. Tom de Bruin, docent aan Newbold College. Het artikel verscheen eerder in Advent.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.