Weten wat je gelooft

Adventisten hebben 28 geloofspunten afgesproken waar ze samen voor staan. Sommige geloofspunten komen regelmatig aan de orde in de kerk, andere wat minder. Advent bespreekt elke keer een paar geloofspunten. Zodat ze ons weer helder voor de geest staan. En zodat we weten wat we geloven. Dit keer: de drie-eenheid en God de Vader.

De drie-eenheid

Er is één God: Vader, Zoon en heilige Geest. Zij zijn een eenheid van drie eeuwige personen. God is onsterfelijk. Hij kan alles, weet alles, staat boven alles en is altijd en overal. Hij is oneindig en gaat ons begrip te boven, maar hij laat zich toch kennen doordat hij zichzelf openbaart. God is liefde en het aanbidden, vereren en dienen, door de hele schepping, altijd waard. (Genesis 1:26; Deuteronomium 6:4; Jesaja 6:8; Matteüs 28:19; Johannes 3:16; 2 Korintiërs 1:21,22; 13:14; Efeziërs 4:4–6; 1 Petrus 1:2.)

Het tweede geloofspunt van adventisten gaat over het wezen van God. God wordt gezien als een drie-eenheid. Drie eeuwige personen – voor zover wij kunnen spreken over God als een persoon – die samen één zijn. Dit begrip van God komt zeer vaak voor in de verschillende christelijke kerken, maar is een late toevoeging aan de adventistische theologie. Pas in 1931 wordt de drie-eenheid deel van de geloofspunten, en zelfs toen werd dat niet door alle adventisten in dank aanvaard.

Drie-eenheid door de jaren

In de eerste vijftig jaren van onze kerk woedde er een hevig debat over het wezen van God, en in hoeverre Jezus en de heilige Geest ook God zijn. De grondleggers van het adventisme deelden elkaars meningen niet. Dit had vooral te maken met de theologische achtergrond van deze mannen. William Miller kwam bij de baptisten vandaan en was er volledig van overtuigd dat God een drie-eenheid was. Joshua Himes, James White en Joseph Bates, voorheen alle drie lid van een kerk genaamd de Christian Connexion, konden niet geloven in een drie-enige God. De argumentatie tegen de drie-eenheid was ingewikkeld, te ingewikkeld om hier te bespreken. Door de jaren heen nam het begrip voor de drie-eenheid binnen de kerk toe. Rond 1890 was bijna iedereen het erover eens dat Jezus niet door God geschapen was. Tegen 1920 konden de meesten zich vinden in een beschrijving van Jezus als goddelijk.

God gaat ons begrip te boven

De eerste twee zinnen van dit geloofspunt zijn theologisch dus het meest controversieel. Dat terwijl het maar een klein deel is van Gods wezen. Naast dat hij uit drie personen bestaat, is God ook onsterfelijk: hij leeft altijd, buiten de tijd. God is almachtig, alwetend en alomtegenwoordig. Dat betekent dat er niets is wat God niet weet, niets is wat God niet kan, en dat nergens een plek is waar God niet is. Dat kunnen wij nooit begrijpen met ons menselijke verstand. God gaat ons begrip volledig te boven. Wij kunnen hem alleen kennen door wat hij aan ons openbaart. Vanuit zijn genade heeft hij ervoor gekozen om dingen aan ons te leren in de Bijbel en in profetieën. Hierdoor kunnen wij God kennen.

God is liefde

Vorig jaar werd een zinnetje toegevoegd aan dit geloofspunt. Men concludeerde bij het herzien van de geloofspunten dat wij bijzonder veel over God zeggen, maar het belangrijkste weglieten: God is liefde.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van het geloof in de drie-eenheid, lees dan Op zoek naar een eigen identiteit, de ontwikkeling van het adventistisch geloofsgoed van George Knight, vooral de hoofdstukken 4 en 5.

God, de Vader

God, de eeuwige Vader, is de Schepper, de Bron, de Onderhouder en de Heerser van heel de schepping. Hij is rechtvaardig, heilig en genadig, geduldig en liefdevol en trouw. De eigenschappen en krachten van de Zoon en van de heilige Geest, zijn dezelfde als die van de Vader. (Genesis 1:1; Deuteronomium 4:35; Psalmen 110:1,4; Johannes 3:16; 14:9; 1 Korintiërs 15:28; 1 Timoteüs 1:17; 1 Johannes 4:8; Openbaring 4:11.)

Nauw verbonden met het geloofspunt over God, is het geloofspunt over God de Vader. Als wij het over ‘God’ hebben, dan bedoelen we vaak ‘God, de Vader’. Maar bij het bespreken van delen van de drieeenheid is elke scheiding tussen de drie erg lastig vol te houden. Dat erkent het geloofspunt door aan te geven dat alles wat God, de Vader is, ook geldt voor God, de Zoon en God, de heilige Geest.

Vader

Specifiek verbinden we toch een aantal aspecten aan het Vaderdeel van God. Wij zien hem als de Schepper van het leven, die door Jezus de aarde en de hemel schiep. Hij is de bron van het leven, en heerst over al het geschapene. God de Vader heeft ook een aantal eigenschappen, die nauw zijn verbonden aan de taken die de Bijbel toeschrijft aan God. Hij is een rechter, en als dusdanig genadig en rechtvaardig. Als almachtige koning is hij heilig. God de Vader is ook de vader van alle mensen, en hij is genadig, liefdevol en trouw aan al zijn kinderen. Naast Vader is God ook Zoon en heilige Geest. In de volgende Advent kunt u in deze rubriek lezen wat adventisten geloven over deze twee andere delen van God.

Geloofspunten

Bent u geïnteresseerd in de geloofspunten en wilt u daar meer over weten? Lees dan Wat zevendedags-adventisten geloven van Reinder Bruinsma, te bestellen via servicecentrum@adventist.nl.
U kunt de geloofspunten nalezen op adventist.nl/28-geloofspunten.  Lees ook deel 1 in deze reeks.

Dit stuk is geschreven door dr. Tom de Bruin, docent aan Newbold College. Het artikel verscheen eerder in Advent.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.