Raad van Kerken schrijft brief t.a.v. formatie kabinet

Het moderamen (dagelijks bestuur) van de Raad van Kerken in Nederland heeft een brief naar informateurs en fracties gestuurd. Daarin staan waarden verwoord ten dienste van een regeerakkoord. Genoemd zijn onder meer: vrijheid van godsdienst en kritische blik op eenzijdige marktwerking in de economie.

Waarden als solidariteit, matigheid en gerechtigheid staan ten onrechte onder druk in de huidige samenleving. Dat schrijft de Raad van Kerken in een brief aan de kabinetsinformateurs. De kerken vragen de waarden recht te doen bij de opstelling van een nieuw regeerakkoord.

De Raad schrijft: ‘Steeds zijn er verleidingen die de politiek ertoe kunnen brengen aan deze waarden afbreuk te doen: de verleiding zich over te leveren aan de vrije markt, de verleiding af te zien van het principe van solidariteit ten gunste van de sterken in de samenleving, of de verleiding om de overheid een te afstandelijke of juist te indringende rol te geven’. De Raad als gesprekspartner van de regering vraagt een benadering voor het regeerakkoord die deze algemene waarden recht doet.

De Raad pleit in een tijd van economische recessie voor solidariteit met de minder draagkrachtigen in de samenleving. ‘Wij pleiten er daarbij voor het oog gericht te houden op een zorgzame samenleving, waarin mensen zich verantwoordelijk weten voor elkaar en er bij uitstek aandacht blijft voor mensen in kwetsbare posities’. De Raad vraagt om inspanningen om in tien jaar tijd de armoede uit Nederland te bannen.

De Raad van Kerken maakt vanuit de algemene waarden ook andere concrete toepassingen.Wat duurzaamheid betreft, merkt de Raad op dat de zogenaamde grijze stroom ten onrechte gesubsidieerd wordt. Men ziet het als maatschappelijk belang om gebruik van groene energie te bevorderen.

De Raad roept in herinnering dat het vorige kabinet is gevallen op de militaire operaties in Uruzgan. ‘We hopen dat een volgend kabinet deze kwesties niet negeert, en voor de missie in Afghanistan lessen trekt uit het Irak-rapport van de commissie Davids. Het feit dat bij beide oorlogen de gestelde doelen ten koste van vele slachtoffers niet bereikt zijn, rechtvaardigt in onze visie een fundamentele (her)bezinning op het instrument ‘gewapend geweld’’, aldus de Raad.

Om het belang van ontwikkelingssamenwerking te onderstrepen pleit de Raad voor handhaving van het budget (de 0,8 % norm) en de aanstelling van een aparte minister voor dit departement.

De Raad constateert dat er in de uitvoering van het vluchtelingenbeleid nog veel fout gaat in Europa en dat asielzoekers ten onrechte een behandeling kunnen krijgen als criminelen.

Tot slot, stellen de kerken, ‘willen we opkomen voor het goed recht van minderheden in een democratische samenleving’. En: ‘In dit kader houden wij een hernieuwd pleidooi voor het wettelijk verankerd recht op godsdienstvrijheid, vrijheid van onderwijs en het verbod op smadelijke godslastering. Differentiatie van de samenleving vereist een hoge mate van onderlinge verdraagzaamheid en respect, waarvoor de overheid de noodzakelijke voorwaarden dient te scheppen en te
bewaken’.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.