ZOETERMEER

BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter: Predikant
Ouderlingen :3
Hoofddiaken
Secretaris
Penningmeester
Sabbatschoolleidster
Jeugdleider
Zendingleider

ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI:                        Gemeente Zoetermeer
RSIN:                                     002690627
Adres:                                   Nathaliegang 263
Postcode:                             2719 CR
Plaats:                                   Zoetermeer

DOELSTELLING

De missie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is bepaald in haar statuten:

Het kerkgenootschap verkondigt, levend uit Gods genade, de bevrijdende boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Het kerkgenootschap roept daarbij op tot verering van God, tot naleving van zijn geboden en tot zorg voor de medemens, zoals verwoord in de Bijbel. Het kerkgenootschap getuigt in verkondiging en dienst van de spoedige wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde (Openbaring 14:6-14).

1. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten:
Aan collecten is in 2022 totaal een bedrag van € 13.532,16 opgebracht. Dit is deels contant opgehaald tijdens de reguliere diensten en deels overgemaakt per bank.
De huurkosten gebouw bedroegen in 2022 € 523,05 per maand. Dit is incl de huur van de in de kerk aanwezige orgel en piano.
De overige lasten bestaan uit een in 2022 aangeschafte beamer ter vervanging van de oude ad € 750. Verder betreft het de gebruikelijke kosten van o.a. drukwerk tbv evangelisatiewerk, kosten van inktcartriges voor de printers van ons eigen secretariaat en de kosten van de diaconie, waaronder het verzorgen van theediensten, die soms behoorlijk uitgebreid kunnen zijn, en kaarten/postzegels/bloemen bij verjaardagen e/o jubilea.

2. Activiteitenverslag:
In 2022 is er doorgegaan met het huis aan huis folderen als evangelisatie-activiteit. Verder is er een begin gemaakt aan bijeenkomsten voor leden en andere geïnteresseerden over gezondheid-items in de meest breedste zin van het woord om mensen te laten weten hoe je op basis van Bijbelse principes gezonder kunt leven en je daardoor je beter en energieker zult voelen. Wetende dat je lichaam een tempel is van Gods Heilige Geest moet men zich er van bewust zijn van wat men er allemaal in stopt……….
Daarnaast zijn onze diensten er op gericht dat een ieder zich welkom mag voelen tijdens het bezoeken van onze diensten en wordt er meerdere malen per maand wat lekkers aangeboden in de vorm van theediensten met wat lekkers tot zelfs uitgebreide maaltijden,

BELEIDSPLAN
BELONINGSBELEID
VERSLAG ACTIVITEITEN
STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN EN TOELICHTING

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.