UTRECHT UNIEK

BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI:                        Uniek Utrecht
RSIN:                                     002690627
Adres:                                   Zandweg 126 (gebouw De Klepel)
Postcode:                              3454 JZ
Plaats:                                   De Meern
Contactgegevens:               030 – 6939375

DOELSTELLING

De missie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is bepaald in haar statuten:

Het kerkgenootschap verkondigt, levend uit Gods genade, de bevrijdende boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Het kerkgenootschap roept daarbij op tot verering van God, tot naleving van zijn geboden en tot zorg voor de medemens, zoals verwoord in de Bijbel. Het kerkgenootschap getuigt in verkondiging en dienst van de spoedige wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde (Openbaring 14:6-14).

Toelichting:

De periodieke giften zijn conform begroting. We zijn trots op onze leden die Uniek financieel ondersteunen. De uitgaven zijn in lijn met de begroting, maar ook hier geldt dat deze een lager zijn uitgevallen ivm COVID-19 waar we begin 2022 nog mee te maken hadden. Dit is terug te zien bij de huuruitgaven en de uitgaven voor activiteiten. Onder aan de streep hebben we minder uitgegeven dan dat er binnengekomen is. Hiermee wordt voldaan aan onze algemene financiële doelstelling om de begrote uitgaven uit lopende middelen te bekostigen en alleen grotere investeringen of incidentele uitgaven tlv de reserves te laten lopen. Dergelijke incidentele uitgaven hebben zich in 2022 niet voorgedaan. Voor 2023 voorzien we een stabilisatie in de periodieke giften en staan er een aantal leuke activiteiten op de agenda die we in principe financieren met de giften van 2023.

BELEIDSPLAN
BELONINGSBELEID
VERSLAG ACTIVITEITEN
STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN EN TOELICHTING

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.