GOUDA

BESTUURSSAMENSTELLING

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Ouderling

ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI:                        Gemeente Dordrecht
RSIN:                                     002690627
Adres:                                   Zuidendijk 15-17
Postcode:                              3314 CP
Plaats:                                   Dordrecht
Contactgegevens:                030 – 6939375

DOELSTELLING

De missie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is bepaald in haar statuten:

Het kerkgenootschap verkondigt, levend uit Gods genade, de bevrijdende boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Het kerkgenootschap roept daarbij op tot verering van God, tot naleving van zijn geboden en tot zorg voor de medemens, zoals verwoord in de Bijbel. Het kerkgenootschap getuigt in verkondiging en dienst van de spoedige wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde (Openbaring 14:6-14).

Toelichting staat van baten en lasten 2022 Gemeente Gouda

2022 was voor de gemeente Gouda wederom een moeilijk jaar. De gemeente heeft moeite om het hoofd boven water te houden. Niet zozeer financieel, maar wel qua bezoekersaantallen. Gemeente Gouda heeft voor het eerst een aantal keren moeten besluiten geen dienst te houden wegens gebrek aan voldoende aanwezigen, ment name tijdens de vakantieperiodes.
Ondanks dat is de financiële huidhouding redelijk op orde. Dat wil zeggen, er is wel een tekort van € 1.421 ontstaan. Dit tekort is vooral te wijten aan de lage bezoekersaantallen en aan het feit dat we sinds de corona crisis geen collectes tijdens de dienst meer houden. We zijn eind 2022 overgegaan tot het gebruik van de GIVT app om de collecte inkomsten weer wat op peil te krijgen. We hopen daardoor in 2023 weer wat meer collecte inkomsten te genereren.

Verder hebben we besloten de huur van een opslag locatie te beëindigen en zodoende op de huurkosten te bezuinigen. Daardoor hopen we in 2023 het tekort te kunnen wegwerken. De tekorten voor 2022 zijn opgevangen vanuit de algemene reserve.

Peter de Raad
Penningmeester gemeente Gouda

BELEIDSPLAN
BELONINGSBELEID
VERSLAG ACTIVITEITEN
STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN EN TOELICHTING

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.