ASSEN

BESTUURSSAMENSTELLING

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • 3 Gemeenteleden

ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI:                        Gemeente Assen
RSIN:                                     002690627
Adres:                                   Witterhoofdweg 1
Postcode:                              9405 HX
Plaats:                                   Assen
Contactgegevens:               030 – 6939375

Als u de dienst wilt bijwonen graag van tevoren bellen omdat de kans is dat de dienst bij een van de kerkleden thuis wordt gehouden: 0592-415454: familie Belder, 06-84812094: Margot de Visser of 06-19967822: Martin de Visser.

DOELSTELLING

De missie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is bepaald in haar statuten:

Het kerkgenootschap verkondigt, levend uit Gods genade, de bevrijdende boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Het kerkgenootschap roept daarbij op tot verering van God, tot naleving van zijn geboden en tot zorg voor de medemens, zoals verwoord in de Bijbel. Het kerkgenootschap getuigt in verkondiging en dienst van de spoedige wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde (Openbaring 14:6-14).

BELEIDSPLAN
BELONINGSBELEID
VERSLAG ACTIVITEITEN
STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN EN TOELICHTING

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.