Bestuur Adventkerk herkozen op Uniecongres

Bestuur oktober 31, 2022

Het was een volle agenda tijdens het vierdaagse congres (27-30 oktober) in de Bethaniëkerk in Almere. Vier dagen lang werd er teruggeblikt op de afgelopen vijf jaar, maar vooral ook vooruitgeblikt naar de toekomst.

Nieuw bestuur

Een van de agendapunten was de verkiezing voor een nieuw bestuur. Op voordracht van het benoemingscomité koos het congres opnieuw voor het huidige bestuur: voorzitter Rob de Raad, algemeen secretaris Enrico Karg en penningmeester Rozita Panneflek-Reymond. De leiding van het Europese hoofdkantoor was ook aanwezig en had een actieve rol in zowel de plenaire vergadering als het benoemingscomité. Voorzitter Daniel Duda ging sabbatochtend voor in een kerkdienst. Tussen de bedrijven door was er op het congres ook veel muziek van enkele gospelgroepen. Veel gemeenteleden zongen spontaan mee en dat zorgde voor een enorme saamhorigheid.

Vier nieuwe gemeenten

Op de eerste dag van het congres stemden de aanwezigen unaniem voor de toelating van vier nieuwe gemeenten: Lelystad: Speranza, Schiedam: E Oasis, Den Bosch: De Drie Engelen en Zwolle: E Mensage di Trés Angelnan. Wij heten de nieuwe gemeenten van harte welkom!

Moeilijke periode

De verschillende portefeuillehouders hadden in de speciale congresuitgave ‘Samen verder’ verslag uitgebracht over de afgelopen vijf jaar. Deze verslagen werden door betrokkenen op het congres toegelicht en vragen uit de zaal werden beantwoord. Uiteindelijk werden de verslagen in stemming gebracht en akkoord bevonden. Tijdens het congres lichtte voorzitter Rob de Raad zijn eigen verslag toe. ‘Het was een moeilijke periode voor het bestuur met lastige keuzes. De besluiten die we genomen hebben waren in het belang van de kerk. Aan het begin van de bestuurstermijn hebben we drastische bezuinigingsmaatregelen moeten doorvoeren. Dit betekende een reorganisatie op ons landelijk kantoor. Het aantal uren van medewerkers hebben we mede hierdoor drastisch moeten verminderen.’
De coronaepidemie (vooral in de jaren 2020 en 2021) was een hard gelag voor plaatselijke kerken, omdat er geen fysieke diensten waren. ‘We zullen ons actief inzetten om mensen te bewegen de diensten weer te bezoeken. We zitten nu nog niet op de aantallen die we hadden voor de coronaepidemie.’ De Raad benadrukte dat het huidige bestuur ervoor gekozen heeft te opereren binnen de beleidskaders van de kerkelijke organisatie.

Evangelisatie

Tijdens het congres werd evangelisatie vaak genoemd als prioriteit voor de kerk. De Raad: ‘Veel evangelisatieprojecten zijn belemmerd door corona. Het is tijd om via evangeliseren te bouwen aan de toekomst van de kerk. We gaan ons inzetten om dit handen en voeten te geven.’

Algemeen secretaris Enrico Karg gaf een korte toelichting op zijn verslag. Tot zijn vreugde kon hij positief nieuws melden over het aantal gedoopte gemeenteleden. Deze nam de afgelopen jaren sterk toe in met name de grotere steden in Noord- en Zuid-Holland. Het totale ledenbestand van de kerk is door de toename van leden via doopdiensten gebleven rond de 6.000 leden. Door het opschonen van de plaatselijke ledenlijsten werden namelijk veel namen uit het algehele ledenbestand gehaald. Hij benadrukte de enorme zegen dat de kerk voor wat betreft een oplopende aantal nieuwe leden via doopdiensten heeft mogen verwelkomen in de afgelopen vijf jaar. ‘Het gaat goed met de kerk.’

Dankbaar

Uit het verslag van penningmeester Rozita Panneflek-Reymond bleek dat de tiendeninkomsten de afgelopen jaren gestegen zijn (24%), ook in de coronaperiode. ‘Wij zijn enorm dankbaar dat God de leden heeft gezegend en dat zij vertrouwen in God leiding hebben ervaren en dit geuit hebben door hun tienden en gaven af te dragen. Wij hebben in de afgelopen bestuursperiode mogen ervaren dat Hij in alle opzichten een gevende God is.’ De operationele kosten van het landelijk kantoor zijn gedaald. Dit kwam deels door de doorgevoerde reorganisatie. In het verslag noemt de penningmeester enkele punten waaraan gewerkt is, zoals de verscherping van de interne financiële controle. Tot slot doet ze enkele aanbevelingen om ervoor te zorgen dat naast de tienden er ook andere bronnen van inkomsten komen. Zo wil de penningmeester een duidelijke visie voor het  landgoed Oud Zandbergen (eigendom van de kerk) zodat dit structurele inkomsten kan opleveren.

Moties

Op de laatste dag van het congres werd de ochtendsessie ingeruimd voor het behandelen van enkele moties vanuit het congres. Zo werd ingestemd met de motie om tien digitale preken per jaar beschikbaar te stellen aan lokale kerken. Ook tijdens dit deel van het congres bleek evangelisatie een belangrijk aandachtspunt. De deelnemers aan het congres benadrukten dit vooral lokaal te willen doen, omdat er nu eenmaal regionale verschillen zijn in het land. De motie om dit landelijk uit te rollen werd afgewezen. De gezondheidsboodschap van de kerk werd eveneens genoemd als belangrijk evangelisatiepunt. Anderen wezen erop dat er ook nu al veel geld besteed wordt aan evangelisatie. Een van de afgevaardigden zei: ‘Denk bij evangelisatie ook aan jongeren. Die zijn het gemakkelijkst te bereiken.’

Planningscomité

Tijdens het congres vergaderde een speciaal planningscomité over het toekomstige beleid van de kerk. Wat is de stip op de horizon? Aan het eind van het congres werden de uitgangspunten en criteria gepresenteerd. Enkele steekwoorden die verder nog moeten worden uitgewerkt: kom als kerk in beweging, evangelisatie is het hoofddoel, versterk de gemeenschap, toon leiderschap en discipelschap. Ook wees het comité erop om als kerk mentor te zijn voor jongeren en jong volwassenen. ‘Zij zijn onze toekomstige leiders.’ Het congres ondersteunde bijna unaniem (96%) de aanbevelingen.

Verkiezing bestuur

Naast het voltallige bestuur werd er ook een tweetal departementshoofden gekozen. Voor het departement Jongeren en Gezinnen werd Gabriel Kwayie gekozen en voor Gemeentegroei (evangelisatie) Tiago Santos Pereira. Daarnaast werden de leden van het Landelijk Bestuur gekozen. Overige departementshoofden worden op een later tijdstip door het Landelijk Bestuur benoemd.

Rob de Raad besloot het congres met een kort dankwoord. ‘We hebben samen een opdracht. Om ervoor te zorgen dat mensen een geestelijk thuis vinden binnen de kerk. Het gaat uiteindelijk om de missie van hoop. Er is angst in de wereld. Wij moeten als zevendedagsadventisten mensen overtuigen dat wij iets te bieden hebben. Daar wil ik op inzetten. Voor wit en zwart, man en vrouw, jong en oud. Samen zijn we kerk.’