ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI:           Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
KVK:                         30279433
RSIN:                        002690627
Adres:                      Amersfoortseweg 18
Postcode:                3712 BC
Plaats:                      Huis ter Heide
Contactgegevens: 030 – 6939375

Bestuurssamenstelling

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Departementshoofd Jongeren en Gezinnen
Departementshoofd Ontwikkeling en Toerusting
Drie predikanten
6 gemeenteleden

Doelstelling

De doelstelling van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is bepaald in haar statuten:

De doelstelling van het kerkgenootschap is alle mensen in haar geografisch gebied op te roepen discipelen te  worden  van  Jezus  Christus,  het  ‘eeuwige evangelie’  zoals  het  in  zijn  geheel  omvat  wordt  in  de boodschappen  van  de  drie  engelen  (Openbaring  14:6-12)  verkondigen  en  mensen  te  helpen  bij  hun voorbereiding op Christus’ spoedige komst.

beleidsplan

Uitgaande van de doelstelling legt het kerkgenootschap de nadruk op:

Download hier

BeLONINGSBELEID

Het beloningsbeleid van de bestuursleden van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is opgenomen in het intern beleid 2016.  Download hier het deel van het intern beleid 2016 dat betrekking heeft op het beloningsbeleid van de bestuurders.

Verslag activiteiten

Jaarplanner 2020

Staat van baten en bestedingen en toelichting

Begroting en toelichting

Download hier