Voorburg Internationaal (VISDAC)

ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI: Gemeente Voorburg International
RSIN: 002690627
Adres: Bruijnings Ingenhoeslaan 4
Postcode: 2273 KR
Plaats:  Voorburg
Contactgegevens: 030 – 6939375

BESTUURSSAMENSTELLING

Predikant
Ouderlingen (3X)
Penningmeester
Hoofd Diaken
Hoofd Diakones
Secretaris
Leider Kinderdepartement
Leider Persoonlijke ontwikkeling
Sabbatschoolleider
Jeugdleider

DOELSTELLING

De missie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is bepaald in haar statuten:

Het kerkgenootschap verkondigt, levend uit Gods genade, de bevrijdende boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Het kerkgenootschap roept daarbij op tot verering van God, tot naleving van zijn geboden en tot zorg voor de medemens, zoals verwoord in de Bijbel. Het kerkgenootschap getuigt in verkondiging en dienst van de spoedige wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde (Openbaring 14:6-14).

BELEIDSPLAN

BELONINGSBELEID

Onbezoldigd

VERSLAG ACTIVITEITEN

Wekelijkse samenkomst op zaterdag

Bijbelstudie van 10:00 tot 11:00 uur
Eredienst van 11:00 tot 13:00
Iedere zaterdag samen eten 13:30 tot 14:30 uur
Middagprogramma voor alle leden vanaf 15:00 uur

Evangelisatie door het verspreiden van folders en gratis boeken.
Organiseren van speciale diensten voor belangstellenden.

STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN EN TOELICHTING

Staat van Baten Lasten + Begroting 2024