UTRECHT

ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI:                        Gemeente Utrecht
RSIN:                                     002690627
Adres:                                   Marco Pololaan 185
Postcode:                              3526 GB
Plaats:                                   Utrecht
Contactgegevens:                030 – 6939375

BESTUURSSAMENSTELLING

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • 2 Ouderlingen
  • Sabbatschoolleider
  • Jeugdleider
  • 2 Assessoren

DOELSTELLING

De missie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is bepaald in haar statuten:

Het kerkgenootschap verkondigt, levend uit Gods genade, de bevrijdende boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Het kerkgenootschap roept daarbij op tot verering van God, tot naleving van zijn geboden en tot zorg voor de medemens, zoals verwoord in de Bijbel. Het kerkgenootschap getuigt in verkondiging en dienst van de spoedige wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde (Openbaring 14:6-14).

BELEIDSPLAN

Beleidsplan 2022 – 2027

BELONINGSBELEID

Onbezoldigd

VERSLAG ACTIVITEITEN

Activiteiten verslag

STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN EN TOELICHTING

Download hier

Toelichting op de Staat van Baten & Lasten 2023

Baten:
• De Periodieke overschrijvingen betreft de bijdrages van de gemeenteleden (voor zaalhuur en 2% regeling) en van de bezoekers.
• De Collecten betreft de collecte, die wekelijks wordt gehouden voor de gemeentekas (via GIVT en via Bank).
• De Huuropbrengsten betreft de inkomsten voor het verhuren van de kerkzaal en bijzalen aan vaste en incidentele huurders.
• De Overige baten zijn voornamelijk opbrengsten consumpties van huurders en teruggave Energiebelasting.
Lasten:
• Kerkelijke activiteiten betreffen alle uitgaven, die nodig zijn om de wekelijkse diensten te kunnen houden en de diverse groepen, zoals Zorgraad en Jeugd binnen de gemeente te kunnen laten functioneren en activiteiten om van betekenis te zijn in de wijk.
• De Kosten gebouw zijn de kosten die gemaakt zullen worden voor onderhoud en verbeteringen in het gebouw.
• De Exploitatie gebouw zijn kosten voor nutsvoorzieningen, verzekeringen, afvalstoffen, beveiliging kerk, internet, onderhoud diverse installaties, schoonmaakkosten, keukenkosten, reiskosten en kosten beheerder.
• De overige lasten betreffen onvoorziene kosten.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.