UTRECHT UNIEK

ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI:                        Uniek Utrecht
RSIN:                                     002690627
Adres:                                   Zandweg 126 (gebouw De Klepel)
Postcode:                              3454 JZ
Plaats:                                   De Meern
Contactgegevens:               030 – 6939375

BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

DOELSTELLING

De missie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is bepaald in haar statuten:

Het kerkgenootschap verkondigt, levend uit Gods genade, de bevrijdende boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Het kerkgenootschap roept daarbij op tot verering van God, tot naleving van zijn geboden en tot zorg voor de medemens, zoals verwoord in de Bijbel. Het kerkgenootschap getuigt in verkondiging en dienst van de spoedige wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde (Openbaring 14:6-14).

BELEIDSPLAN

Download hier

BELONINGSBELEID

Onbezoldigd

VERSLAG ACTIVITEITEN

Download hier

STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN EN TOELICHTING

Uniek Utrecht Staat van baten en lasten 2023 en begroting 2024

Toelichting:

De periodieke giften zijn lager dan begroot. We zijn nog altijd trots op onze leden die Uniek financieel ondersteunen en zich daarnaast ook nog hun tijd inzetten voor Uniek. De uitgaven zijn lager dan begroot, voornamelijk door een lager aantal activiteiten die we ondernomen hebben en dat deze activiteiten geen financiële ondersteuning nodig hadden. Onder aan de streep hebben we minder uitgegeven dan dat er binnengekomen is. Hiermee wordt voldaan aan onze algemene financiële doelstelling om de begrote uitgaven uit lopende middelen te bekostigen en alleen grotere investeringen of incidentele uitgaven tlv de reserves te laten lopen. Dergelijke incidentele uitgaven hebben zich in 2023 niet voorgedaan. Voor 2024 voorzien we een stabilisatie in de periodieke giften en staan er een aantal leuke activiteiten op de agenda die we indien nodig financieren met de inkomsten van 2024.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.