Amsterdam Filadelfia

ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI:                        Amsterdam Filadelfia
RSIN:                                     002690627
Adres:                                   Johan Braakensiekhof 1
Postcode:                             1068 KK
Plaats:                                   Amsterdam
Contactgegevens:               06 51560807

BESTUURSSAMENSTELLING

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Sabbatschoolleider
  • Zendingsleider
  • Ouderlingen
  • Hoofd Diaken

DOELSTELLING

De missie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is bepaald in haar statuten:

Het kerkgenootschap verkondigt, levend uit Gods genade, de bevrijdende boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Het kerkgenootschap roept daarbij op tot verering van God, tot naleving van zijn geboden en tot zorg voor de medemens, zoals verwoord in de Bijbel. Het kerkgenootschap getuigt in verkondiging en dienst van de spoedige wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde (Openbaring 14:6-14).

BELEIDSPLAN

BELONINGSBELEID

Onbezoldigd

VERSLAG ACTIVITEITEN

Activiteiten 2023

STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN EN TOELICHTING

Download hier