ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI:                        Uniek Utrecht
RSIN:                                     002690627
Adres:                                   Zandweg 126 (gebouw De Klepel)
Postcode:                              3454 JZ
Plaats:                                   De Meern
Contactgegevens:               030 – 6939375

BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

DOELSTELLING

De missie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is bepaald in haar statuten:

Het kerkgenootschap verkondigt, levend uit Gods genade, de bevrijdende boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Het kerkgenootschap roept daarbij op tot verering van God, tot naleving van zijn geboden en tot zorg voor de medemens, zoals verwoord in de Bijbel. Het kerkgenootschap getuigt in verkondiging en dienst van de spoedige wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde (Openbaring 14:6-14).

BELEIDSPLAN

Download hier

BELONINGSBELEID

Onbezoldigd

VERSLAG ACTIVITEITEN

Download hier

STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN EN TOELICHTING

Download hier

Jaaropgave  2021

Toelichting:

De periodieke giften zijn iets hoger uitgevallen dan begroot. We zijn trots op onze leden die vrijwel allemaal Uniek financieel ondersteunen. De uitgaven zijn in lijn met de begroting, maar ook hier geldt dat deze een stuk lager zijn uitgevallen ivm COVID-19. De huur was vele malen lager dan begroot vanwege het beperkte gebruik van het gebouw in 2021. De uitgaven voor activiteiten is vanwege COVID-19 ook lager dan begroot. Onder aan de streep hebben we minder uitgegeven dan dat er binnengekomen is. Hiermee wordt voldaan aan onze algemene financiële doelstelling om de begrote uitgaven uit lopende middelen te bekostigen en alleen grotere investeringen of incidentele uitgaven tlv de reserves te laten lopen. Dergelijke incidentele uitgaven hebben zich in 2021 niet voorgedaan. Voor 2022 voorzien we een stabilisatie in de periodieke giften en hopelijk meer activiteiten.