Persbericht: men­senrechten in Afrika

[An English translation of this press release can be found here.]

Op 20 december 2013 heeft het Oegandese parlement de Anti-Homoseksualiteitwet aangenomen. Op 13 januari 2014 heeft de Nigeriaanse president een soortgelijke wet ondertekend. Deze wetten stimuleren haat en discriminatie tegenover mensen die LHBT (Lesbisch, Homo-, Bi-, of Transseksueel) zijn en associeert LHBT-zijn met pedofilie en geslachtsziekten.

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in Nederland neemt afstand van deze wetten. Als kerkgenootschap staan wij voor accepterende liefde en volgen het karakter van Jezus Christus. Hierbij geloven wij dat alle mensen geroepen worden om elkaar lief te hebben. Dat houdt ook het liefhebben van LHBT’ers in – niet het buitensluiten of veroordelen van hun relaties.

Christenen denken niet in alle opzichten gelijk over LHBT, maar we zijn één in het geloof dat de mens geschapen is naar het beeld van God en kostbaar is in zijn ogen. Daarom moeten mensen waardig met elkaar omgaan – respectvol, vreedzaam en liefdevol – en is geweld of discriminatie tegen LHBT’ers, in welke vorm dan ook, onacceptabel.

In 2012 hebben de afgevaardigden van alle adventgemeenten in Nederland een duidelijk standpunt genomen ten opzichte van LHBT’ers. Zij besloten toen, met grote meerderheid, het volgende:

De afgevaardigden, in vergadering bijeen, dragen het Algemeen Kerkbestuur op in de komende bestuursperiode, naar het voorbeeld van het project een Veilige Kerk, aandacht te besteden aan de problematiek van en rond personen met een niet-heteroseksuele geaardheid, opdat zij zich veilig mogen weten in de kerk.

In 2011 heeft het kerkgenootschap de International Day Against Homophobia-verklaring ondertekend. Het Algemeen Kerkbestuur heeft zich toen unaniem uitgesproken tegen geweld en discriminatie van LHBT’ers.

We denken niet in alle opzichten gelijk over homoseksualiteit, maar we zijn één in het geloof dat de mens geschapen is naar het beeld van God en kostbaar is in zijn ogen. Daarom moeten menswaardig met elkaar omgaan – respectvol, vreedzaam en liefdevol – en is geweld tegen homoseksuelen, in welke vorm dan ook, uit den boze.

Van elke schending van mensenrechten zeggen we nu: dat deugt niet. Vandaag benadrukken we dat in het bijzonder waar het de schending van de mensenrechten van homoseksuelen betreft. Daaronder vallen alle vormen van fysiek, psychisch en verbaal geweld tegen homoseksuelen evenals het aanzetten tot deze vormen van geweld. Wie geweld gebruikt tegen de mens als beelddrager van God, gaat voorbij aan Christus’ oproep om God en de medemens lief te hebben. Ook in onze geloofsgemeenschappen is de menselijke waardigheid van homoseksuelen soms geschonden, door liefdeloos en zonder begrip met hen om te gaan.

We willen ons op alle mogelijke manieren ervoor inzetten de waardigheid van alle mensen te verdedigen. We roepen gelovigen in onze kerken op geen voeding te geven aan enige vorm van geweld tegen homoseksuelen. Kerken willen, naar het voorbeeld van Christus, ruimte bieden voor ontmoeting. Zij willen een veilige plaats zijn voor iedereen, ook voor homoseksuelen.

We roepen iedereen op om op hun eigen plaats in de maatschappij een omgeving te bieden waar homoseksuelen zich veilig voelen en zo ook bij te dragen aan een veilig klimaat in onze samenleving. We willen ons ervoor inzetten om ook in onze internationale kerkelijke contacten en in onze contacten met vertegenwoordigers van andere religies homofobie, homovijandigheid, homohaat en geweld tegen homoseksuelen te bestrijden.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.