Nieuwe statuten en reglement voor Adventkerk tijdens Uniecongres

Algemeen Nieuws maart 26, 2024

In een speciale vergadering op zondag 24 maart in Almere stemden de afgevaardigden vanuit het hele land in met de nieuwe statuten en algemeen reglement van de Adventkerk. Dit belangrijke moment vond plaats tijdens een uniecongres dat onder leiding stond van ds. Rob de Raad, de landelijke voorzitter van de Adventkerk in Nederland. De Raad speelde een cruciale rol in het soepel laten verlopen van de vergadering door ervoor te zorgen dat de discussie binnen de reglementaire kaders bleef.

Meer input

Aanleiding om deze bijzondere vergadering te houden was een motie die tijdens het vorige congres was voorgesteld door ds. Enrico Karg, voorzitter van de Commissie Statuten en Reglement (CSR). Dit was een antwoord op de uitgesproken wens om meer input te kunnen leveren op de voorgestelde documenten, die eerder naar plaatselijke secretarissen en predikanten waren gestuurd. De motie werd aangenomen wat de weg na zo’n anderhalf jaar vrijmaakte voor deze uitgestelde bespreking. Gedurende deze periode was er ruimte voor input vanuit leden. Enkelen hebben dit ook gegeven via de mail.

Wederzijds respect

In een toelichting gaf algemeen secretaris ds. Enrico Karg als voorzitter van de CSR uitleg over de nieuwe statuten en het reglement. Niet alle beslissingen zijn unaniem genomen, maar hij toonde zich tevreden over het resultaat. ‘We hebben steeds wederzijds respect getoond voor elkaars perspectieven en blijven toegewijd aan de democratische processen zoals die binnen onze kerk zijn vastgesteld. In tijden als deze is het van cruciaal belang dat deze processen met respect worden behandeld en beschermd om de kerk voor de komende decennia sterk te houden.’

Moties aangenomen

In het ochtendgedeelte konden de afgevaardigden vragen stellen aan de commissie. Ook was het mogelijk suggesties te geven voor verandering. Hier werd volop gebruik van gemaakt. In de middagsessie diende Karg de twee moties in, waarbij een tweederde meerderheid nodig was voor de standaardtekst en een eenvoudige meerderheid voor de vetgedrukte tekst. Beide moties werden aangenomen, waardoor de nieuwe statuten en het algemeen reglement officieel waren aangenomen.

Verbeteringen

Volgens Karg brengen de wijzigingen enkele belangrijke verbeteringen met zich mee. ‘Zoals het verlagen van de drempel voor plaatselijke kerken om een verzoek in te dienen voor het houden van een bijzondere vergadering, het vereenvoudigen van de afvaardiging van predikanten door de beslissingsbevoegdheid van het Landelijk Bestuur te verplaatsen naar het predikantenkorps en het verbeteren van de voorzieningen voor het organiseren van verkiezingscomités.’

Dankwoord

De vergadering werd afgesloten met een dankwoord aan de leden van de CSR voor hun inzet en aan alle betrokkenen voor hun bijdrage voor, tijdens en na het congres. Ds. Ian Sweeney, Field Secretary van het Europese hoofdkantoor, sloot de vergadering af met een gebed, waarmee een nieuw hoofdstuk voor het Adventkerkgenootschap in Nederland werd ingeluid.