LEIDEN

BESTUURSSAMENSTELLING

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • 2 Ouderlingen

ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI:                        Gemeente Leiden
RSIN:                                     002690627
Adres:                                    Mauritslaan 12
Postcode:                              2341 EM
Plaats:                                   Oegstgeest
Contactgegevens:                030 – 6939375

DOELSTELLING

De missie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is bepaald in haar statuten:

Het kerkgenootschap verkondigt, levend uit Gods genade, de bevrijdende boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Het kerkgenootschap roept daarbij op tot verering van God, tot naleving van zijn geboden en tot zorg voor de medemens, zoals verwoord in de Bijbel. Het kerkgenootschap getuigt in verkondiging en dienst van de spoedige wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde (Openbaring 14:6-14).

Toelichting realisatie 2022
Baten:
De baten van Leiden bestaan uit gezinsbijdragen (zie periodieke overschrijvingen) en wekelijkse collecten waarbij leden en bezoekers anoniem in staat worden gesteld een bijdrage te doen voor de lokale gemeente.

Verder zijn er eenmalige giften/donaties ontvangen voor (specifieke) kerkelijke activiteiten.

Lasten:
De lasten van Leiden bestaan uit de kosten voor activiteiten, de huur van het kerkgebouw en overige lasten.

Onder overige lasten vallen: o.a. website, muzieklicentie, betalingsverkeer, verzendkosten en afschrijvingskosten.

Overig:
Leiden kent geen vaste kostenvergoedingen voor bestuurders. Kostenvergoedingen worden binnen fiscale grenzen wel toegestaan, hier wordt echter vrijwel nooit gebruik van gemaakt. In 2022 is hier geen gebruik van gemaakt.

Ontvangen tienden en bijdragen voor landelijke- en wereldkerkprojecten worden rechtstreeks doorgestort naar de Nederlandse Unie.

Verder komen er giften binnen voor langdurige ontwikkelingsprojecten in Gambia. Hierbij wordt samengewerkt met ADRA Gambia. In 2022 is hiervoor in totaal 18.333 euro ontvangen. Deze giften worden volledig gebruikt voor de aanschaf van hulpgoederen.

Toelichting begroting 2023
Baten:
De baten zijn ten opzichte van de realisatie 2022 behoudend begroot.

Lasten:
Er zijn in 2023 meer kerkelijke activiteiten gepland dan in 2022. Hierdoor zijn de verwachte lasten hoger.

BELEIDSPLAN
BELONINGSBELEID
VERSLAG ACTIVITEITEN
STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN EN TOELICHTING

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.