EMMEN

BESTUURSSAMENSTELLING

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Hoofddiaken
  • Sabbatschoolleider
  • Ouderling (3)

ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI:                        Gemeente Emmen
RSIN:                                     002690627
Adres:                                   Boermarkeweg 58c
Postcode:                             7824 AA
Plaats:                                   Emmen
Contactgegevens:               030 – 6939375

DOELSTELLING

De missie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is bepaald in haar statuten:

Het kerkgenootschap verkondigt, levend uit Gods genade, de bevrijdende boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Het kerkgenootschap roept daarbij op tot verering van God, tot naleving van zijn geboden en tot zorg voor de medemens, zoals verwoord in de Bijbel. Het kerkgenootschap getuigt in verkondiging en dienst van de spoedige wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde (Openbaring 14:6-14).

– Wekelijkse samenkomst op zaterdag.
o tussen 10.00 en 11.00 uur Bijbelstudie met behulp van een themaboekje;
o tussen 11.00 en 12.00 uur aansluitend een eredienst met ondermeer een prediking over Gods Woord
o in huiselijke kring worden eveneens gebedsmomenten geboden.
– Jaarlijks
o werden 5 bestuursvergaderingen gehouden en
o 2 Algemene Ledenvergaderingen;
o werd pastoraal overleg gehouden tussen predikant en ouderlingen en vonden besprekingen plaats met de diakenen en diaconessen omtrent de actuele behoeften van de gemeente(-leden);
o werd 4 maal het Heilig Avondmaal gevierd met de gemeente;
o werd speciale aandacht gegeven aan de Week van Gebeden door middel van het samen lezen en bidden rond het jaarthema;
o werden 2 maal in het verlengde van de ochtenddienst middagen georganiseerd ter bevordering van de onderlinge contacten;
o is meegedaan met de Bijbelquiz en
o werd in het kader van 500 jaar reformatie de Lutherfilm gekeken;
o is er een jeugddienst georganiseerd;
o werd (mede) een regiodag georganiseerd;
o zijn er jeugdavonden geweest;
o werden ter bevordering van de onderlinge contacten sportieve activiteiten georganiseerd, zoals zwemmen, wandelen, pandoratrail;
o werd medewerking gegeven aan de landelijke ADRA collecte en aan de kerstdozenactie van ADRA.

BELEIDSPLAN
BELONINGSBELEID
VERSLAG ACTIVITEITEN
STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN EN TOELICHTING

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.