Gorinchem

ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI:                        Gemeente Gorinchem
RSIN:                                     002690627
Adres:                                   Nicolaas Pieckstraat 45
Postcode:                              4205 BR
Plaats:                                   Gorinchem
Contactgegevens:                030 – 6939375

BESTUURSSAMENSTELLING

-predikant
-voorzitter (gemeenteleider of ouderling)
-secretaris
-penningmeester
-hoofd diaconie
-voorzitter zendingsraad
-ADRA coördinator
-jeugdleider
-Bijbelstudieleider
-hoofd kindersabbatschool

DOELSTELLING

De missie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is bepaald in haar statuten:

Het kerkgenootschap verkondigt, levend uit Gods genade, de bevrijdende boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Het kerkgenootschap roept daarbij op tot verering van God, tot naleving van zijn geboden en tot zorg voor de medemens, zoals verwoord in de Bijbel. Het kerkgenootschap getuigt in verkondiging en dienst van de spoedige wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde (Openbaring 14:6-14).

BELEIDSPLAN

BELONINGSBELEID

Onbezoldigd

VERSLAG ACTIVITEITEN

STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN EN TOELICHTING

Staat van B en L 2023 en Begroting 2024

Toelichting Staat B en L 2023 Begroting 2024