ALIVIO DELFT

BESTUURSSAMENSTELLING

Predikant
Ouderlingen (2)
Zendingsleider
Secretaris
Penningmeester
Diakonie

ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI:                        Gemeente Alivio Delft
RSIN:                                    002690627
Adres:                                   Hermesstraat 65
Postcode:                              2624 BG
Plaats:                                   Delft
Contactgegevens:               0031-616485686

DOELSTELLING

De missie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is bepaald in haar statuten:

Het kerkgenootschap verkondigt, levend uit Gods genade, de bevrijdende boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Het kerkgenootschap roept daarbij op tot verering van God, tot naleving van zijn geboden en tot zorg voor de medemens, zoals verwoord in de Bijbel. Het kerkgenootschap getuigt in verkondiging en dienst van de spoedige wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde (Openbaring 14:6-14).

BELEIDSPLAN
BELONINGSBELEID
VERSLAG ACTIVITEITEN
STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN EN TOELICHTING

Toelichting Staat van Baten en Lasten Alivio Delft

We hebben geconstateerd dat de afgelopen maanden het aantal mensen die naar de kerk komen is gestegen. Wij verwachten daarom een stijging in de offers en giften. Wij hebben gezien dat na de Coronaperiode de mensen meer behoefte hebben om samen te komen en daarom willen wij investeren in kerkelijke activiteiten. Daarnaast zijn wij dit jaar begonnen met een nieuwe evangelisatieproject. Dit verklaart de stijging in uitgaven. De huur is dit jaar ook fors gestegen mede door energieprijzen. Om de kosten van huur, kerkelijke activiteiten en andere kosten te bekostigen moeten wij dit jaar EUR 4000 trekken van onze reserves. Wij zien dit als een investering die nodig is om de kerkleden en bezoeker te helpen in hun geestelijke groei en zijn ervan overtuigd dat wij de vruchten zullen plukken.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.