Geloofsbrieven

Veel mensen hebben dit bericht al gelezen op de website van het Europese Hoofdkantoor (de Trans-Europese Divisie). Hieronder een vertaling, met uitzondering van het toegevoegde citaat van ds. Wim Altink, voorzitter, voor degenen die het nog niet hebben gezien of liever in het Nederlands lezen.

Het voltallig bestuur van de Europese Adventkerk waar de Nederlandse kerk onder valt stemde op 15 februari over een dringend verzoek aan het bestuur van de wereldkerk. In dit verzoek vraagt het bestuur om te overwegen één soort geloofsbrief af te geven, of om de huidige geloofsbrieven zo aan te passen dat ze gender-neutraler worden.

Het verzoek, dat unaniem werd aangenomen, komt na maanden van zorgvuldig overleg, luisteren, advies vragen en gebed. Dit alles in het kader van de complexe en moeilijke situatie waarin de kerk in seculier Europa zich bevindt.

In de preambule van het verzoek committeert het bestuur zich aan het respecteren en handhaven van de beslissing van de afgevaardigden op de wereldvergadering in San Antonio (in 2015). Daarnaast erkent het bestuur dat de beslissingen die op het hoogste kerkelijke niveau zijn gemaakt in een lokale context moeten worden uitgevoerd.

De beslissing in San Antonio heeft veel discussie teweeggebracht binnen het werkgebied van de Trans-Europese Divisie en gewetenskwesties opgeroepen. Dit heeft geleid tot onbedoelde en in veel gevallen ook ongewenste gevolgen. Het gaat om, maar is niet beperkt tot, vrouwelijke predikanten en ouderlingen die door goedbedoelende leden is verteld dat zij niet langer mogen spreken in de kerk. Sinds de wereldvergaderingen hebben het Europese hoofdkantoor en de landelijke kerken veel tijd gestoken in het bevestigen van vrouwen in het ambt en hun roeping door God.

Het bestuur kaart aan dat de hoeveelheid tijd en energie die de gevolgen van de stemming in San Antonio teweeg bracht, afleidt van de missie van de kerk. Het vervreemdt jongeren en schaadt het imago van de kerk in de samenleving die Europese Adventkerk probeert te bereiken.

Er zijn stappen ondernomen om het model van de Concilie van Jeruzalem (Handelingen 15) te volgen, maar de bestuursleden benadrukten dat de kerk moet blijven streven naar een begrip van hoe zaken van geweten en geloof op te lossen.

Binnen de context van de Trans-Europese Divisie zijn er verschillende interpretaties van wetgeving omtrent gelijke kansen in de verschillende landen. Ook zijn er problemen met verschillen binnen bestuur- en beleidsdocumenten van de kerk. Juridisch advies, gebaseerd op nationaal en Europees recht dat vier landelijk kerken inwonnen, schetst een moeilijke taak.

Het bestuur streeft naar een nauwe samenwerking met het wereldhoofdkantoor om een oplossing te vinden die zowel voldoet aan de eisen van nationale wet- en regelgeving als problemen met verschillen oplost. Naast het ter overweging gestuurde document aan het wereldhoofdkantoor vraagt het bestuur van de Europese kerk ook aan de verschillende landelijke kerken om geen wijzingen in Working Policies door te voeren ten opzichte van de geloofsbrieven, terwijl het overleg hierover met de wereldkerk gaande is totdat het voltallige bestuur van de wereldkerk bijeenkomt in oktober 2017 (de GC Annual Council, de najaarszitting van het GC-bestuur).

In het afgestemde document staat:

Erkennende dat het huidige systeem van geloofsbrieven, ingezegend en aangesteld (commissioned) functioneert voor het grootste deel van de kerk en met de wens de beslissing van de Generale Conferentie in San Antonio te respecteren, vragen wij het volgende in overweging te nemen:

Een enkele geloofsbrief die wordt uitgegeven aan iedereen die werkzaam is in het pastoraal geestelijk ambt en daarmee de Working Policy op een lijn te brengen met het Fundamentele Geloofspunt 14. Dit zou leiden tot een wijziging in de Working Policy door het verwijderen van de haakjes en voetnoot bij BA 60 10 en/of het wijzigen of verwijderen van E 60 om een soort geloofsbrief te weerspiegelen.

Audrey Andersson, algemeen secretaris van het Europees hoofdkantoor legde uit: ‘dit valt binnen het beleid. We kunnen geen nieuwe geloofsbrief maken, maar we kunnen het de GC wel aanraden.’

Er zijn ook andere opties die het wereldhoofdkantoor kan overwegen, onder andere de rol van iemand die is aangesteld meer gewicht te geven of een nieuwe, gender-neutrale, geloofsbrief te ontwikkelen. De aanbeveling is niet verbiedend maar, zegt Raafat Kamal, voorzitter van de Europese Adventkerk, ‘opent de deur naar een positieve dialoog en oplossingen.’

De Trans-Europese Divisie heeft een lange geschiedenis van waardering voor iedereen die door God geroepen is. Dit verzoek combineert dat met de pragmatische noden van de kerken binnen de divisie terwijl het in harmonie is met de goedgekeurde besluiten van de wereldkerk.

Ds. Wim Altink, voorzitter: ‘De vergadering op 15 februari verliep in een constructieve sfeer. Namens Nederland waren Frieda Souwuhat-Tomasoa en ik aanwezig. Het is positief om op te merken dat er unaniem door de elf unies in onze divisie tezamen met de staf van het divisiekantoor gezocht is naar een alternatief ten opzichten van het besluit San Antonio, binnen de regels van de kerk (Working Policy). De Scandinavische landen hebben dit model reeds ingevoerd en hopen met dit verzoek via TED aan GC legitimiteit te ontvangen. Vooralsnog helpt dit verzoek de Nederlandse situatie niet direct, maar wel indirect omdat het document ook duidelijk melding maakt over de motivaties (gewetensdruk, missie-context, wet- en regelgeving) waarom wordt overgegaan tot gelijke behandeling van vrouwelijke predikanten, zoals in Nederland door middel van de inzegening die gelijk staat aan die van de mannelijke collega’s.’

Dit artikel is een vertaling van het artikel van tedNEWS, geschreven door ds. Victor Hulbert. Bekijk hier het originele artikel.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.