Missie V&T:
adventgemeenten ondersteunen in hun missie door toerusting van predikanten, ouderlingen, en sabbatschoolleiders.

Kerntaken:

a. Overleg
commissie V&T komt 4 keer per jaar samen voor overleg om toerusting van de gemeenten optimaal te coördineren

b. Ontwikkeling:
i. Nieuw catechese materiaal
ii. Nieuw sabbatschool materiaal
iii. Community church

c. Toerusting
i. Cursussen, studiedagen, meerdaagse studiereis t.b.v.  predikanten en ambtsdragers (ouderlingen,  lekenpredikers, sabbatschoolleiders, diaconie)
ii. Productie sabbatschool materiaal:  vertaling, redactionele arbeid t.b.v. sabbatschool boekjes voor jong en oud

d. Organiseren evenementen:
i. predikanten vergaderingen
ii. predikantendag (incl. emeriti)
iii. speciale diensten (inzegening, emeritaat)

e. Personeel
i. Werving en selectie: in samenwerking met Dagelijks bestuur
ii. Voortgangsgesprekken met predikanten