New NUC Executive Secretary and Youth Leader

De Nederlandstalige versie van dit bericht vindt u hier.

shutterstock_218280283There have been a number of changes in the positions of the pastors at the Netherlands Union Conference (NUC). Pastor Hans Ponte has been called to work for the church in the Dutch Caribbean; accordingly, as of 1 February 2015 Dr Tom de Bruin will assume his duties as departmental director of Youth and Family Ministries. Pastor Bert Nab will be the new Executive Secretary of the NUC. Verder lezen

Persbericht: mensenrechten in Kenia

[An English translation of this press release can be found here.]

Onlangs hebben een aantal Keniaanse parlementsleden een antihomoseksualiteitwet ingediend. De wet, voorgesteld door de Repulican Liberty Party, zou geschreven zijn door een Keniaans lid van de Adventkerk. Dit wetsvoorstel, gebaseerd op de Oegandese Anti-Homoseksualiteitwet, stimuleert geweld, haat en discriminatie tegenover mensen die LHBT (Lesbisch, Homo-, Bi-, of Transseksueel) zijn en associeert LHBT-zijn met pedofilie en geslachtsziekten.

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in Nederland neemt afstand van dit wetsvoorstel. Als kerkgenootschap staan wij voor accepterende liefde en volgen het karakter van Jezus Christus. Hierbij geloven wij dat alle mensen geroepen worden om elkaar lief te hebben. Dat houdt ook het liefhebben van LHBT’ers in – niet het buitensluiten of veroordelen van hun relaties.

Verder lezen

Human Rights in Kenya

[De Nederlandstalige versie van dit persbericht kunt u hier vinden.]

Recently a number of Kenyan members of parlement submitted an anti-homosexual bill. This bill, proposed by the Republican Liberty Party, appears to be written by a Kenyan member of the Adventist Church. This bill, modelled on the Ugandan one,  promotes violence,  hatred and discrimination of LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, & Intersex) individuals, and misleadingly associate being LBGTI with paedophilia and sexually transmitted diseases.

The Netherlands Union of the Seventh-day Adventist Church distances itself from these bills. We, as a church, stand for accepting love and following the character of Jesus Christ. We strongly believe that all people are called to love one another. This includes loving LGBTIs – not excluding them or judging their relationships.

Christians don’t all agree regarding LGBTIs, but we are one in the faith that mankind was created in the image of God, and each person is valuable in his eyes. People should, therefore, treat each other with decency – respectfully, peacefully and lovingly. Violence or discrimination in any form is unacceptable.

The delegates of all the Adventist churches in the Netherlands took a strong stand with regards to LGBTIs in 2012. With a large majority, they decided the following:

Following the example of the ‘Safe Church’ initiative, the delegates, gathered together in committee, charge the Executive Board in the coming administrative period to consider the problems of and concerning people with a non-heterosexual nature, so that they can feel safe in the church.

The Netherlands Union of the Seventh-day Adventist Church also signed the International Day Against Homophobia declaration in 2011. The Executive Committee took a unanimous stand against violence towards and discrimination of LGBTIs.

We do not all have the same views on homosexuality, but we are one in the belief that all human beings are created in God’s image and precious in His eyes. Therefore people should treat each other with dignity – respectfully, peacefully and affectionately – and violence against homosexuals, in any form, is completely unacceptable.

To each violation of human rights we say: that is wrong. Today we emphasize this in particular concerning the violation of the human rights of homosexuals. This includes all forms of physical, psychological and verbal violence against homosexuals, as well as inciting these expressions of violence. He who uses violence against fellow human beings, made in the image of God, ignores Christ’s appeal to love God and thy neighbour. Also in our own communities of faith the human dignity of homosexuals has sometimes been damaged by uncharitable and unsympathetic behaviour.

We dedicate ourselves to defend in every way the dignity of all people. We call on worshippers in our congregations to refrain from promoting any form of violence against homosexuals. Churches desire, after the example of Christ, to be places of encounter. They desire to be a safe haven for all, including homosexuals.

We call on everyone, whatever their place in society, to offer an environment in which homosexuals feel safe and in that way contribute to a safer social climate in our society.

We will endeavour, in our international ecclesiastical contacts and in our contacts with representatives of other faiths, to oppose homophobia, hatred and violence against homosexuals.

Gelijkwaardige inzegening vrouwelijke predikanten in Nederland

Op 30 mei 2013 heeft het Algemeen Kerkbestuur van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten besloten vrouwelijke predikanten in te zegenen, gelijkwaardig aan hun mannelijke collega’s.

(An English translation of this press release can be found here.)

De afgevaardigden van de gemeentes in Nederland hebben op het Uniecongres 2012 de opdracht aan het Algemeen Kerkbestuur gegeven om gelijkwaardigheid tussen man en vrouw zo snel mogelijk te implementeren. Na veel overleg en het bespreken van de verschillende opties heeft het bestuur besloten dat de beste wijze van implementatie het gelijkwaardig inzegenen van mannen en vrouwen is.

Op het Uniecongres 2012 hebben de afgevaardigden dit besluit genomen:

Gezien het Bijbelse principe van gelijkwaardigheid van man en vrouw, geven de afgevaardigden, in vergadering bijeen, aan dat zij de huidige situatie van ongelijkwaardigheid in de kerk principieel afwijzen. Daarom dragen zij het Algemeen Kerkbestuur op, mede gezien de context van de Nederlandse samenleving, dit standpunt krachtig uit te dragen in de wereldkerk. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na de eerstvolgende sessie van de Generale Conferentie (2015), dient de gelijkwaardigheid van man en vrouw op alle vlakken van de kerkelijke organisatie in Nederland geïmplementeerd te zijn. Hieronder valt ook de gelijkwaardige inzegening van vrouwelijke predikanten.

Als Nederlandse kerk willen wij sterk staan voor de principiële gelijkheid van alle mensen, ongeacht geslacht, ras, en herkomst. Deze gelijkheid is ingebed in onze fundamentele geloofspunten. Het besluit om geen verschil te maken tussen predikanten afhankelijk van hun geslacht valt onder dit principe.

Nederland zal door dit besluit niet op één lijn zitten met de richtlijnen van de wereldkerk. In de wereldkerk blijft een verschil tussen zgn. ordained en commissioned predikanten. Mannelijke predikanten worden ordained, en vrouwelijke predikanten worden commissioned. Er is zeker de wens en behoefte om aan de richtlijnen van de wereldkerk vast te houden, en het besef dat er eenheid moet zijn in de kerk van Jezus Christus. Dit maakte het uitvoeren van het uniecongresbesluit en het nemen van onderstaand besluit erg ingewikkeld. Uiteindelijk is onderstaand besluit de uitkomst van een afweging tussen het principe van eenheid en het principe van gelijkwaardigheid.

Andere opties zijn ook besproken, zoals het niet meer inzegenen van predikanten totdat de wereldkerk gelijkwaardigheid erkent, en het wachten tot na de volgende zittingen van de Generale Conferentie van de wereldkerk.

Uiteindelijk is besloten dat in Nederland vanaf 1 juni 2013 alle ingezegende predikanten, ongeacht hun geslacht, als ordained zullen worden beschouwd. Concreet betekent dit dat ds. Elise Happé-Heikoop (predikant van Arnhem, Nijmegen en Doetinchem) per direct als een ordained predikant wordt beschouwd, daarnaast zal op 21 september Guisèle Berkel-Larmonie worden ingezegend tot ordained predikant, samen met haar (mannelijke) collega Enrico Karg.

Het volledige besluit van het Algemeen Kerkbestuur luidt als volgt:

Gezien het besluit van het Uniecongres betreffende gelijkheid van man en vrouw (Congresbesluit 153), en gezien onze ethische bezwaren tegen ongelijke behandeling zal de Nederlandse Unie Conferentie vanaf 1 juni 2013 geen onderscheid maken tussen mannelijke en vrouwelijke predikanten. Alle predikanten, ongeacht hun geslacht, zullen “ingezegend” predikant zijn. Bij het rapporteren naar de wereldkerk zal de NUC alle predikanten rapporteren als zijnde “ordained”.

Gezien de gevoeligheid die er is betreffende dit onderwerp, is besloten om de communicatie hiervan uit te stellen tot 5 juli. Dit gaf het bestuur de tijd om het bovenliggende orgaan, de Trans-Europese Divisie, voldoende en juist te informeren.

Bert Brinkman koninklijk onderscheiden

Opnieuw neemt een adventist deel aan de jaarlijkse lintjesregen. Vanmorgen werd E.B. Brinkman uit Kamerik in zijn gemeentehuis te Woerden verrast toen hij de onderscheiding van lid in de Orde van Oranje-Nassau ontving. Sinds 2007 is hij de zesde gedecoreerde die betrokken is bij de Nederlandse Adventkerk.
lintjes
Bert Brinkman was jarenlang als cardioloog verbonden aan het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis te Woerden. Vorig jaar ging hij met pensioen. Bovendien heeft hij zich binnen de Adventkerk bestuurlijk verdienstelijk gemaakt, o.a. voor Woonzorgcentrum Vredenoord en als ouderling. Dit laatste ambt bekleedt hij nog steeds in zijn thuisgemeente Amersfoort.

“Ik werd vanmorgen het gemeentehuis ingeloosd door mijn vrouw en ik was totaal verrast door de onderscheiding. Ik voel me bijzonder vereerd” zegt Bert Brinkman. Namens de Nederlands Unie heeft ds Wim Altink, voorzitter, de gedecoreerde vanmiddag gefeliciteerd.

In de recente adventgeschiedenis werd de heer A.C. Balk, lid van de gemeente Haarlem, koninklijk onderscheiden voor zijn veelzijdige inzet. Dit vond plaats in 2007. In 2010 werden de volgende personen onderscheiden eveneens voor hun betrokkenheid bij de samenleving en hun plaatselijke adventgemeente: de heer Jan Kerssen (Ridder in de Orde van Oranje Nassau /Groningen) en de heer Dimitri Triantos en mevrouw Magda Triantos-Kooij (beiden Lid in de Orde van Oranje Nassau / Zwijndrecht). Vervolgens in 2011 ontving mevrouw Angélique Hornis van der Horst van de adventgemeente Emmen haar lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau.

“Het is bijzonder dat zes geloofsgenoten koninkljik worden erkend voor hun verdiensten in de maatschappij en kerkelijke gemeente terwijl de Adventkerk in Nederland juist (maatschappelijke) betrokkenheid als speerpunt heeft gekozen voor haar beleid” aldus Wim Altink.