Gelijkwaardigheid man – vrouw

In de afgelopen drie weekenden zijn afgevaardigden van alle gemeentes in Nederland bijeengeweest voor het vijfjaarlijks uniecongres. Tijdens dit belangrijk evenement worden de nieuwe bestuurders van de kerk in Nederland benoemd en dat krijgt vaak de meeste aandacht in de onmiddelijke berichtgeving. Toch zijn er twee andere belangrijke onderdelen van het uniecongres: het evalueren van het afgelopen vijf jaar, en samen vooruitkijken naar de komende vijf. De afgevaardigden evalueren aan de hand van de rapporten van de uniefunctionarissen, en vooruitkijken doen ze door het indienen van moties en plannen.

Op de laatste dag van het congres, als allerlaatste besluit, werd een wel zeer bijzondere motie aangenomen, genaamd “Gelijkwaardigheid van man en vrouw.” Met deze motie nemen wij als Nederlandse kerk deel aan de wereldwijde discussie rond de inzegening van vrouwelijke predikanten. Vrouwelijke predikanten heeft de Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten als sinds de jaren zeventig, maar tot deze zomer werden vrouwen niet ingezegend zoals dat met mannen gedaan word. Twee unies in de Verenigde Staten zijn begonnen met het inzegenen van vrouwelijke predikanten, en geven ze op die manier status en erkenning gelijk aan die van mannelijke predikanten.

Op 11 november 2012 hebben de afgevaardigden van de Nederlandse gemeenten samen gezegd dat zij staan voor een gelijke behandeling van man en vrouw binnen de kerkelijke organisatie. Nadrukkelijk wordt daarbij vermeld dat het ook gaat om het inzegenen van vrouwen. Het nieuwgekozen bestuur wordt opgedragen om deze gelijkheid zo snel mogelijk te implementeren. Zij zullen deze motie bespreken en daar uitvoer aan geven. Het is aan hen om te bepalen wanneer de gelijkheidwaardigheid van vrouwen in de Nederlandse kerk geïmplementeerd kan worden. Daarnaast zal het bestuur van de kerk onze principiële afkeur van ongelijkwaardigheid krachtig uit moeten spreken in de wereldkerk.

In Nederland is er één vrouwelijk predikant in dienst, Ds. Elise Happé-Heikoop. Momenteel maakt Zr. Guisèle Berkel-Larmonie haar praktijkjaar af.

De volledige tekst van de motie luidt:

Gezien de bijbelse principe van gelijkwaardigheid van man en vrouw, geven de afgevaardigden, in vergadering bijeen, aan dat zij de huidige situatie van ongelijkwaardigheid in de kerk principieel afwijzen. Daarom dragen zij het Algemeen Kerkbestuur op, mede gezien de context van de Nederlandse samenleving, dit standpunt krachtig uit te dragen in de wereldkerk. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na de eerstvolgende sessie van de Generale Conferentie (2015), dient de gelijkwaardigheid van man en vrouw op alle vlakken van de kerkelijke organisatie in Nederland geïmplementeerd te zijn. Hieronder valt ook de gelijkwaardige inzegening van vrouwelijke predikanten

Renate Hazel in TED bestuur

Renate Hazel-Visser, van de gemeente Rotterdam X-preszo, is gekozen in het bestuur van de Trans Europese Divisie, waar de Nederlandse Unie deel van uit maakt.De Trans Europese Divisie (TED) bestaat uit 11 unies en uit elke unie is er één gemeentelid deel van het TED bestuur. Namens de Nederlandse Unie was dat dhr. Shurendy Gerardus (gemeente Den Haag), die zich in juni jl. terugtrok vanwege voor hem moverende redenen.

Onlangs hebben de leden het TED bestuur – dat behalve de staf van het TED kantoor bestaat uit alle unievoorzitters binnen TED en de eerder genoemde vertegenwoordigers (leken) vanuit alle unie – Renate Hazel-Visser gekozen.

Renate is één van de stichters en leiders van de nieuwe adventgmeente Rotterdam-X-preszo. Zij is getrouwd en heeft vier kinderen. Zij is bovendien een getalenteerde zangeres en intensief betrokken bij de plaats van muziek en zang in de eredienst (zie haar initiatief op www.overflowworship.nl).
Renate werkt als vroedvrouw en is één van de eigenaars van een vroedvrouwen praktrijk in het centrum van Rotterdam.

Het TED bestuur in haar volledige samenstelling vergadert eens per jaar, meestal in november. Dit jaar vindt dat opnieuw plaats in Montenegro en wel van 21-26 november.

Renate zal daarbij aanwezig zijn, samen met de andere vertegenwoordigers van de Nederlandse Unie: Wim Altink (voorzitter), Tom de Bruin (secretaris) en Istrahel Schorea (penningmeester) . De secretarissen en penningmeesters van alle unies zijn uitgenodigd met spreekrecht en vooralsnog zonder stemrecht. Een vijfde Nederlander is erbij: dhr. Frensley Panneflek, die de wereldwijde accountantsdienst van de kerk vertegenwoordigt en in die hoedanigheid lid is van TED bestuur.

Herder

Afgelopen woensdag zaten we als personeelsleden van het uniekantoor in een Italiaans restaurant. We hadden een eigen zaaltje boven, het eten smaakte goed en de sfeer was ontspannen. Ook in de wandelgangen van het uniekantoor merkte je duidelijk dat de spanning van het uniecongres achter ons ligt. Een paar dagen voor het uniecongres begon, had ik een aantal privé eigendommen uit mijn kantoor naar huis mee genomen. Zoals herinneringen aan werkreizen: een typische taxi uit Manilla en de Empire State Building uit New York (u begrijpt: beide in mini formaat!). Op deze manier wilde ik voor me zelf de afgelopen vijf jaar afsluiten. Je neemt immers niet wat het congres brengt.

Inmiddels ben ik teruggekeerd in het mooie lichte kantoor en voelt het als vertrouwd. Het voelt goed als afgevaardigden en leden je bemoedigen en vertrouwen in je uitspreken. Ik ben blij met de samenstelling van het nieuwe team en ik ben trots op degenen die het congres logistiek zo goed in elkaar hebben gezet. Bovendien hebben de leden van het gebedsteam veel warmte en liefde gegeven aan allen die het maar wilden. Over engelen gesproken…

Gisteren ontving ik een e-mail van een ouderling die me schreef “Graag wil ik je laten weten dat ik blij ben dat je herdersstaf voor weer vijf jaar op mag en wil opnemen.”
Zo wil ik graag de toekomst ingaan: als een herder die er voor de hele kudde wil zijn. Op het congres hebben velen gesproken en zijn er verschillende meningen t.a.v. leiderschapsteam en de koers van de kerk naar voren gebracht. Ik wil voorzitter zijn van alle adventisten in Nederland en zie de kerk als iets dat God aan ons allen heeft toevertrouwd, niet alleen aan leden van het Algemeen Kerkbestuur.

Met de woorden van Barack Obama – die overigens in dezelfde week werd herkozen – “het gaat er niet om wat er VOOR ons gebeurd, maar wat er DOOR ons gebeurd.”