Ministry LaRondelle – Israel en de kerk

‘Ministry’ is een internationaal tijdschrift uitgegeven door het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, bestemd voor voorgangers van alle geloofsrichtingen. Hieronder vindt u interessante artikelen uit de ‘Ministry’ vertaald in het Nederlands.

LaRondelle – Israel en de kerk

hand-writing-on-a-pad

Advent 01 2012

 

Ook deze maand is het maandblad Advent verzonden naar vele belangstellenden,
klik hier om het blad digitaal te kunnen lezen

Advent 01-12 klein

Taco soep

Zojuist heb ik Janos Kovacs-Biro van het station in Amersfoort gehaald. Hij is een Hongaarse predikant en op dit moment stafmedewerker Gemeente Groei van de Trans Europese Divisie (TED).
Rudy Dingjan, stafmedewerker Gemeente Groei in onze unie, heeft Janos uitgenodigd voor dit weekend als ruim 80 planters zich gaan verdiepen in het bereiken van de autochtone Nederlanders. Andere gastspreker is Wayne Krause uit Australië.
In juli 1995 heb ik Janos voor het eerst ontmoet toen hij als predikant van de gemeente Veszprem (West Hongarije) naar Leiden kwam. De adventgemeente Leiden (waar ik toen predikant was) verleende gastvrijheid aan zo’n 50 Hongaarse adventisten. Er was onderdak en eten. Vanuit Leiden ging de groep dagelijks naar Utrecht om de Generale Conferentie bij te kunnen wonen.

Janos werd enkele jaren later conferentie voorzitter in Hongarije, de jongste ooit binnen onze wereld kerk. Deze taak heeft hij 10 jaar vervuld alvorens de ‘roep’ kwam om voor de TED te gaan werken.

Zijn hart ligt bij evangelisatie en hij heeft recent twee nieuwe methodes ontwikkeld. Hij komt net terug vanuit zijn vaderland waar hij op een aantrekkelijk manier 7 thema bijeenkomsten heeft gehouden over het leven van Jezus. In Veszprem (waar hebben we die naam eerder gehoord…) was de zaal vol, mensen zaten op de vloer. Er was ruimte voor 200 personen, terwijl aan het einde van de serie 250 kwamen.

Zou het zo kunnen zijn dat er weer mogelijkheden zijn – ook in Nederland – voor bijeenkomsten zoals deze? Het is een vraag die we elkaar mogen en moeten stellen. Zie in ieder geval een boeiend verslag van deze Hongaarse aanpak op www.ted-adventist.org

Volgende maand gaat Janos een andere pilot uit proberen op IJsland. In het mooiste en bekendste (opera)gebouw van Rejkavik wordt een soort tentoonstelling gehouden overdag (met de hoogte punten van de Bijbelse geschiedenis uitgebeeld). In de avond vinden er concerten plaats (met bekende en gerenommeerde musici) waarbij de basis elementen van het Evangelie nader worden toegelicht.

Naast church planting zijn er wellicht ook andere en aanvullende wegen om de (autochtone) Nederlander met het evangelie te bereiken.

Inmiddels ruik ik Els’ taco soep die we samen met Janos gaan verorberen. Gezellig.

counter statistics
.

Begroting 2012 aanvaard

Rondschrijven aan alle adventgemeenten en church plants in de Nederlandse Unie: Algemeen Kerkbestuur neemt begroting 2012 aan.

Op zondag 22 januari jl. heeft het Algemeen Kerkbestuur van de Nederlandse Unie unaniem een begrotingsvoorstel van het Dagelijks Bestuur aanvaard. Vanuit de dank aan God en aan u allen voor uw bijdragen aan de kerk willen wij u informeren over de begroting 2012.
Deze begroting is geënt op de visie dat de Nederlandse Adventkerk een betrokken kerk wil zijn. Die betrokkenheid uit zich in compassie, vergeving en acceptatie. Plaatselijke geloofsgemeenschappen waar mensen oog hebben voor elkaar maar ook voor hen die geen lid zijn van ons kerkgenootschap, zijn het hart van de Adventkerk. Ons aller inzet hiervoor in welke vorm dan ook is onverminderd hard nodig!
In algemene zin heeft de kerk te maken met de gevolgen van de financiële crisis en daarom zullen de bakens verzet moeten worden. Tot 2010 zagen we een gestage groei in de tienden, terwijl er in 2010 en 2011 sprake is van een lichte teruggang (1,8%).
We willen alle middelen die God ons ter beschikking stelt inzetten voor de verkondiging van Gods liefde in woord en actie. Zo zal de pastorale staf op de huidige sterkte gehandhaafd blijven voor de gemeentebediening. Ook ten aanzien van het kantoorpersoneel op de unie zal de huidige status ter ondersteuning en uitvoering ongewijzigd blijven. Bovendien zullen de subsidies voor theologiestudenten en de meeste evenementen gewoon doorgaan.
Wel zullen de volgende maatregelen nodig zijn om een evenwichtige begroting te kunnen realiseren: voor meer unie activiteiten dan nu het geval is zullen (hogere) bijdragen van de deelnemers gevraagd worden. Meer documenten zullen worden gedigitaliseerd, de unie subsidie voor het blad Advent zal aanmerkelijk worden verlaagd. Traktementen van predikanten, salarissen van personeel op het uniekantoor en de kerkelijke pensioenen zullen voor 2012 gelijk blijven aan 2011. Bovendien zal het beleid t.a.v. het kerkelijk onroerend goed strakker binnen de beschikbare financiële kaders gehouden worden. Ten slotte zal er een efficiënter gebruik worden gemaakt van de ons beschikbare mogelijkheden en middelen (bijv. online vergaderen).

God heeft ons de opdracht gegeven de adventboodschap in ons land te verkondigen. Daar willen wij allen (gemeenten, predikanten en unie) ons aandeel voor geven. God blijft zijn werk zegenen. Zo heeft het Algemeen Kerkbestuur ook kunnen beslissen dat de tijd rijp is om vier church plants de status van gemeente te geven. Onze unie zal daarom verrijkt worden met vier nieuwe gemeenten! Het gaat om Uniek (Utrecht), Het Middelpunt (Purmerend), X-preszo (Rotterdam-Oost) en Het Kompas (Rotterdam-Zuid).

Het Management Team van de Nederlandse Unie wil zich er intensief mee bezighouden om samen met de plaatselijke gemeenten de inkomsten van de kerk te vergroten.

Ik ben trots deel te mogen uitmaken van de adventgemeente. De geloofsgemeenschap biedt mij veel en ik wil daarbij betrokken zijn, zoveel ik kan. U ook?

Gods nabijheid en genade toegewenst,
namens het Algemeen Kerkbestuur,

Ds. Wim Altink
Voorzitter

Congres van de liefde

Deze week heeft de secretaris van de Nederlandse Unie een brief gestuurd naar alle gemeenten om de plaatselijke afgevaardigden t.b.v. het unie congres 2012 vast te stellen. Hoewel het congres pas in het najaar plaatsvindt (zondag 28 oktober en zondag 4 november) is het van belang om de nodige voorbereidingen op tijd te laten plaatsvinden.

Vanmorgen in de gemeente Amsterdam Bon Notisia genoot ik van de zang van een mannenkwartet. Het lijkt me een heel goed idee om deze mannenbroeders te laten zingen aan het begin van het uniecongres. De vertolking van “Amazing Grace” zal ook in de zalen van Kulturhus Scherpenzeel (daar vindt het congres dus plaats) goed klinken.

Het congres gaat veelal om de inhoud. Verslagen, rapporten, vragen en antwoorden. En die inhoud moet er zijn. Alleen de zakelijke inhoud is niet genoeg. Het is een congres van een kerk. En een kerk wordt niet alleen bepaald door dogma’s, diensten en papieren dikdoenerij. Dan worden we door de rapportage molen verslagen.

De inhoud van de kerk wordt vooral bepaald door de manier waarop we met elkaar omgaan. Daarom stel ik voor dat het congres 2012 het  ‘Congres van de Liefde’ wordt.  Liefde (agape) in het Nieuwe Testament staat voor de kernwaarden van de kerk: acceptatie, vergeving, vrede.
Het zou geweldig zijn als we als afgevaardigden te midden van alle zakelijke beslommeringen deze kernwaarden laten prevaleren.  Congres van de liefde.

counter statistics
.