Raad van Kerken en doop(v)erkenning

De Raad van Kerken heeft in haar laatste vergadering van 6 juni jl. een verklaring over “Doop(v)erkenning” meegegeven aan de leden en associés. Er wordt een reactie verwacht voor 1 oktober 2011. De opzet van deze verklaring is om onderlinge verschillen in doop (kinder- en volwassen doop) te erkennen.

Het Algemeen Kerkbestuur (AK) van de Zevende-dags Adventisten heeft op zondag 19 juni jl. deze verklaring ontvangen en zal op haar eerstvolgende vergadering van 18 september a.s. dit bespreken en daarover een uitspraak doen. “Bij een eerste bespreking in het Algemeen Kerkbestuur, op 19 juni,  bleek al snel dat het stuk grote vraagtekens opriep. Het Algemeen Kerkbestuur wil op een zorgvuldige manier in september een helder en weloverwogen adventistisch standpunt indienen. Hoewel het waardevol is om met vertegenwoordigers van verschillende kerken over dit onderwerp in gesprek te zijn, ligt het niet voor de hand dat onze kerk deze verklaring van doop(v)erkenning zal gaan ondertekenen” aldus ds. Wim Altink, unievoorzitter, die samen met ds. Jeroen Tuinstra de Adventkerk vertegenwoordigt bij de Raad van Kerken.

Conform de richtlijnen van de wereldkerk is de Nederlandse Adventkerk associélid (“observer”) van de Nederlandse Raad van Kerken.

Predikants- en proponentsplaatsen

Het Algemeen Kerkbestuur (AK) heeft besloten dat ds. Jurrien den Hollander per 1 september a.s. de nieuwe predikant wordt van de adventgemeente Utrecht en de churchplant Uniek. Dit vanwege het emeritaat gaan van ds. Henk van der Kamp per 1 mei jl.

Ds. Wim Wiersema is door het AK aangesteld als de nieuwe predikant van Amsterdam-Zuid, eveneens per 1 september a.s.

Jurrien den Hollander blijft de predikant van Amsterdam-Bon Notisia en districtsvoorzitter van het district Noord West Nederland.
Ds. Den Hollander verlaat de gemeenten Amsterdam-Zuid en Zaandam en zal tevens zijn coachende taak t.o.v. de churchplants Middelpunt en Purper stopzetten. 

 De pastorale invulling van de gemeenten Haarlem, Alkmaar, Enkhuizen (de huidige gemeenten waar Wim Wiersema predikant is), alsmede Zaandam en de coachende taak voor Middelpunt en Purper wordt nog nader door het AK bepaald.

Bovendien maakt het AK bekend dat Guisele Berkel haar proponentperiode per 1 juni 2011 is begonnen bij ds. Dwight van Ommeren en Silbert Elisabath is zijn proponentperiode begonnen bij ds. Bert Nab, eveneens per 1 juni 2011.  Guisele en Silbert hebben onlangs hun MA studie theologie afgerond op Newbold College.

Enrico Karg hoopt zijn MA studie theologie begin augustus op Newbold College te voltooien en wanneer die stap is gezet zal hij per 1 september 2011 zijn proponentschap aanvangen bij ds. Jan Koeweiden.  Het AK heeft ds. Koeweiden bereid gevonden om na zijn emeritaat (per 1 oktober a.s.) predikant te blijven van de gemeente Amersfoort, in ieder geval voor een periode van twee jaar na ingang van zijn emeritaat. 

De gemeente Hilversum, waar ds. Koeweiden nu ook predikant is, komt per 1 oktober vacant. Het AK is voorbereidingen aan het treffen om een opvolger aan te stellen voor Hilversum.

Ds. Henk van der Kamp is al eerder door het AK gevraagd en bereid gevonden om predikant te blijven van de adventgemeente Lelystad.

Wooncentrum Walterbosch Apeldoorn

De Stichting Walterbosch heeft in nauw overleg met het Algemeen Kerkbestuur besloten het beheer van de woonflat Walterbosch terug te geven aan de eigenaresse woningstichting Habion.

Het besluit is gevallen na  een grondige analyse van de huidige stand van zaken en een betrouwbaar onderzoek naar de toekomstige woonwensen van de eigen adventistische achterban. Hieruit bleek onder meer dat men er voor kiest langer in de eigen woning , regio en in de buurt van familie te blijven wonen. Ook de huidige grootte en indeling van de appartementen beantwoordden niet langer aan de wensen van de ondervraagden.

In de afgelopen jaren is het aantal adventisten dat intrek nam in Walterbosch gestaag gedaald zodat de grote meerderheid van de bewoners nu geen binding meer heeft met de kerk.

Het Algemeen Kerkbestuur en het stichtingsbestuur zijn zich bewust dat er met deze beslissing een einde komt aan een periode van bijna veertig jaar waarin Walterbosch een belangrijke plek innam in het bewustzijn van kerkleden. 

Voor de huidige bewoners verandert er weinig. In plaats van de stichting Walterbosch zal men nu contact hebben met een bedrijf dat al meerdere panden van Habion in beheer heeft.

Stichting Walterbosch en het Algemeen Kerkbestuur hebben de onderhandelingen met Habion als bijzonder positief ervaren en zijn er dan ook van overtuigd dat het beheer in goede handen zal overgaan.

Uniecongres 2012

Het Algemeen Kerkbestuur heeft vastgesteld dat het vijfjaarlijks uniecongres volgend jaar (2012!) zal plaatsvinden op zondag 28 oktober 2012 en zondag 4 november 2012.  

Verdere informatie volgt in het najaar 2011 en in het voorjaar 2012.  Alle adventgemeenten zullen in het voorjaar 2012 hun afgevaardigden kiezen die dit uniecongres zullen bijwonen. Tijdens het uniecongres wordt o.a. het Algemeen Kerkbestuur gekozen voor de periode 2012-2017.   

GC 2007

Kleurrijk festijn: Open Dag 2011

Een zonovergoten Open Dag op landgoed Oud Zandbergen bracht ongeveer 1200 mensen in een ongedwongen sfeer bij elkaar. Er waren 75 kraampjes met allerlei hapjes, boeken, gadgets, en info. Tevens was Boekenhuis Stanborough Press uit Engeland traditie getrouw aanwezig.

Voor de eerste keer werden kunstwerken geveild voor het goede doel. De schilderijen, foto’s en beeldhouwwerken waren van de hand van o.a. bekende adventisten,  zoals Gerard en Annelies Frenk, Aafje Bruinsma, Bert Brinkman, Irene van Hoof, Brigitte van Dijk.

De coördinatie van de Open Dag was ook dit jaar weer in handen van Annemarie Amsen Bakker, die tevreden terugkijkt op een geslaagde dag. Tevens was het Gezinnenkamp in goede handen: Madelon Comvalius en haar assistent Heidi Grit hadden een gezellig en afwisselend programma tot in de puntjes geregeld.

Wat is het geheim van het succes? Men komt van Groningen, van Vlissingen en van Heerlen naar Huis ter Heide om vooral vrienden, oude bekenden en geloofsgenoten te ontmoeten. Een betere plek op lommerrijke velden, aan statige lanen en onder het goedkeurende oog van het altijd mooie pand uit 1645 van de hand van de meester Jacob van Campen is er bijna niet te vinden.

Schrijf daarom vast in uw agenda: Gezinnenkamp en Open Dag in het laatste weekend / op de laatste zondag van juni 2012.