Nieuws van de Generale Conferentie Atlanta

Afgevaardigden stemmen voor inzegening van vrouwelijke diakenen en Trans Europese divisie kiest nieuwe secretaris

Voorstel inzegening vrouwelijke diakenen:

 

Algemeen werd verwacht dat er heel wat discussie zou komen over het voorstel om voortaan ook vrouwelijke diakenen in te kunnen zegenen.  Hoewel de voorzitter van de zitting zijn uiterste best deed het debat te beperken tot de status van vrouwelijke diakenen, speelde toch steeds op de achtergrond de vraag naar inzegening van vrouwen in het algemeen. Voor- en tegenstanders deden hartstochtelijke oproepen. Tientallen afgevaardigden stelden zich op bij de microfoons. Twee Nederlandse afgevaardigden, ds. Jurrien den Hollander en ds. Jeroen Tuinstra, pleitten voor de motie.

 Toen het uiteindelijk op stemmen aankwam bleek schriftelijke stemming niet nodig, omdat een grote meerderheid het voorstel ondersteunde.

 

Leiding van de Trans Europese Divisie:

Dr. Bertil Wiklander werd herkozen als de voorzitter van de Trans-Europese Divisie, waaronder ook de Nederlandse Adventkerk ressorteert. Audrey Anderson, de secretaris van de Zweedse Unie (maar met een Britse nationaliteit) is gekozen tot secretaris van de Trans-Europese Divisie. Joham Johanssen werd herkozen als penningmeester.

Nieuws van de Generale Conferentie Atlanta

Maandag 28 juni hebben de afgevaardigden naar de GC 25 functionarissen (secretarissen en penningsmeesters) voor de 13 internationale regios van de Adventkerk.Onder de nieuwe functionarissen bevindt zich maar één vrouw, wat tot sterke protesten leidde vanuit de Europese afvaardigingen, die – zonder succes – probeerden de stemgerechtigden over te halen om het voorstel af te wijzen vanwege de mannelijke dominantie.
“Als het ledental van een kerk voor 60% uit vrouwen bestaat, dan moeten zij in het leiderschap vertegenwoordigd zijn”, aldus de Nederlander Jurriën den Hollander als afgevaardigde van de Trans-Europese Divisie.
Hoewel de verklaring op drie momenten met applaus werd begroet, werd deze niet overgenomen en de lijst aangenomen.
Voor de Trans-Europese Divisie, waaronder de Nederlandse Unie ressorteert, is Audrey Andersson (als enige vrouw) gekozen tot secretaris. Johann E. Johannsson is herkozen tot penningmeester.

Nieuws van de Generale Conferentie Atlanta

Afgevaardigden naar de Generale Conferentie van Zevende-dags Adventisten hebben in Atlanta wijzigingen aangebracht in de manier waarop de kerk is gestructureerd.

De afgevaardigden naar de Generale Conferentie hebben, met de enorme groei van de wereldkerk in het achterhoofd, besloten tot een reorganisatiestructuur. Het besluit formaliseert de vorming van unies van kerken, waarbij de typische “conferentie”-structuur uitgesloten wordt. Dergelijke structuren komen al voor in gebieden met een klein ledental. Voor informatie over de wijzigingen die dit tot gevolg heeft zij verwezen naar http://news.adventist.org/2010/06/session-approves-loc.html

 

De algemene vergadering van de Generale Conferentie wordt geleid door een Session Steering Committee (verantwoordelijk voor het verloop en de bewaking van de agenda waarover de meer dan tweeduizend afgevaardigden zich buigen). Afgevaardigden stemden voor een wijziging van de statuten en huishoudelijke reglementen waardoor alleen dit comité de bevoegdheid krijgt nieuwe zaken toe te voegen aan de reeds goedgekeurde agenda.  Hiermee wil men voorkomen dat individuen of groepen op het laatste moment voorstellen op tafel leggen die de kerkleiders als controversieel beschouwen. Deze verandering zal bijdrage aan de rust en orde tijdens vergaderingen. In het verleden hebben onverwachte voorstellen vaak afgeleid van zaken waarom het eigenlijk draait.